Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Psychoonkologiczne wg Simontona

Zapraszamy na bez­płatne Warsztaty Psychoonkologiczne wg Simontona. Przeznaczone są dla osób z dia­gnozą on­ko­lo­giczną oraz osób ich wspierających.

 

Jeśli chcesz zmniej­szyć po­ziom stresu, a zwięk­szyć po­czu­cie ra­do­ści, sensu, speł­nie­nia po­przez za­sto­so­wa­nie metod:

- ra­dze­nia so­bie z bó­lem i ubocz­nymi ob­ja­wami le­cze­nia,
– efek­tyw­nego ra­dze­nia so­bie z kry­zy­sem emo­cjo­nal­nym,
– wy­ko­rzy­sta­nia siły wła­snego umy­słu i wy­obraźni,
– pracy nad sfera du­chową,
– ra­dze­nia so­bie z le­kiem, po­czu­ciem
krzywdy, zmar­twie­niem, zło­ścią i po­czu­ciem krzywdy,
– ko­mu­ni­ko­wa­nia się po­mię­dzy oso­bami cho­ru­ją­cymi a wspierającymi.

Zapisy do 16 lipca 2012r. pro­wa­dzi Psycholog Kinga Midzio, tel. 663 570 522

 Przyjdź i nie zwle­kaj i wyko­rzy­staj tę szansę !

Pamiętaj, im wię­cej w życiu czło­wieka jest spo­koju, ra­do­ści, głę­bo­kiego speł­nie­nia, po­czu­cia sensu, tym le­piej dzia­łają we­wnętrzne siły zdrowienia.

Cykl 5 spo­tkań warsz­ta­to­wych od­by­wać się bę­dzie co drugi dzień od 17 lipca 2012r. od godz. 17:00 w sie­dzi­bie Stowarzyszenia SANITAS, Sanok, ul. Kościuszki 15 (wej­ście z tyłu budynku)