Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Zadbaj o profilaktykę - salve medica

Jeśli cho­dzi o ba­da­nia pro­fi­lak­tyczne (mam­mo­gra­fię) Salve Medica jest jed­nym z naj­więk­szych w Polsce świad­cze­nio­daw­ców w tym za­kre­sie.

 

Z uwagi na to, że zgła­szal­ność ko­biet na tego typu ba­da­nia wciąż jest ni­ska, “ro­bimy wszystko co w na­szej mocny, aby pro­pa­go­wać Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i pod­nieść fre­kwen­cję.  A przede wszyst­kim chcemyzwró­cić in­nym uwagę na ten ważny pro­blem, ja­kim jest rak piersi.

O pro­fi­lak­tyce w obec­nym cza­sie mówi się wię­cej, ale gdzie można sko­rzy­stać z bez­płat­nych ba­dań mam­mo­gra­ficz­nych, już niekoniecznie.