Otwórz swoje serce, pomóż nam lepiej pomagać innym

Z po­wodu raka dzien­nie umiera wciąż ogromna liczba lu­dzi a osoby do­wia­du­jące się o cho­ro­bie, czę­sto nie po­tra­fią so­bie z tym poradzić.

Czekamy na tych dla któ­rych ważne jest to co ro­bimy oraz chcą­cych ofia­ro­wać po­moc in­nym.

Przekaż nam 1,5 % podatku

by do­tknąć wspar­ciem tych, którzy zmagają się z cho­robą, oraz zmniej­szyć liczbę osób u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.

KRS

KRS 0000382742

 

 

Możesz również po­móc do­ko­nu­jąc wpłaty na nu­mer konta bankowego.

PKO Bank Polski 
17 1020 2980 0000 2102 0111 6755
© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio