Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

“Weekend dla zdrowia” w Stalowej Woli za nami

13–14 lipca 2013r., w Stalowej Woli od­był się „Weekend dla Zdrowia”, któ­rego or­ga­ni­za­to­rem było Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

 

Było to pierw­sze tego typu wy­da­rze­nie w tym mie­ście. Za ini­cja­tywę chwa­limy Przedstawicieli w/w Starostwa.

Cieszymy się, że zo­sta­li­śmy za­pro­szeni na tę ak­cję, by zwięk­szać świa­do­mość na te­mat pro­fi­lak­tyki cho­rób no­wo­two­ro­wych, jak rów­nież w imie­niu Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, prze­strze­gać i prze­ka­zać wie­dzę do­ty­czącą re­gu­lar­nego oraz pra­wi­dło­wego wy­ko­ny­wa­nia ba­da­nia cy­to­lo­gicz­nego.

 

 • P1010414.jpg
 • P1010406.jpg
 • P1010396.jpg
 • P1010403.jpg
 • dycha_plakat_www.jpg
 • P1010415.jpg
 • P1010417.jpg
 • P1010418.jpg
 • P1010425.jpg
 • P1010427.jpg
 • P1010421.jpg
 • P1010436.jpg
 • P1010438.jpg
 • P1010435.jpg
 • Stalowa_Wola.jpg
 • wellness_plakat_www.jpg
 • P1010429.jpg
 • P1010430.jpg

www.stalowemiasto.pl :  14 lipca pod­czas dru­giego dnia „Weekendu dla zdro­wia” Plac Piłsudskiego za­mie­nił się w miej­sce pełne ru­chu, roz­mów o pro­fi­lak­tyce, do­brej za­ba­wie. Pojawiły się sto­iska pro­mu­jące zdrowy styl życia. Można było sko­rzy­stać z bez­płat­nych ba­dań, na­uczyć się jak udzie­lać pierw­szej po­mocy, sko­rzy­stać z po­rad le­ka­rzy oraz spe­cja­li­stów. Można było rów­nież skosz­to­wać zdro­wej żyw­no­ści przy­go­to­wa­nej m. in. przez Zespół Szkół nr 3 w Stalowej Woli. Pojawiło się wielu przed­sta­wi­cieli róż­nych sto­wa­rzy­szeń m.in. Stowarzyszenia SANITAS, Polskiej Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków– Koło Stalowa Wola, Stowarzyszenia Dobro Powraca, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Fundacji DKMS, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, MONAR-u czy WATSU.

 

Ważnym punk­tem pro­gramu  „Weekend dla zdro­wia”  był pa­nel dys­ku­syjny – „SOS sta­rze­jemy się”, gdzie to­czyła się otwarta dys­ku­sja, któ­rej ce­lem było sku­pie­nie in­sty­tu­cji dzia­ła­ją­cych wo­kół pro­blemu opieki dłu­go­ter­mi­no­wej, roz­mowa na te­mat pro­blemu sta­rze­ją­cego się spo­łe­czeń­stwa, „wy­łu­ska­nie” pro­ble­mów i za­pro­po­no­wa­nie ich rozwiązań.

- Jest tu­taj dzi­siaj mnó­stwo sto­isk pro­fi­lak­tycz­nych, mnó­stwo or­ga­ni­za­cji, mnó­stwo klu­bów spor­to­wych, no i wszyst­kich, któ­rzy w ja­kiś spo­sób zdro­wiem się zaj­mują, za­chę­cają do zdro­wia, do zdro­wej żyw­no­ści, ru­chu, ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Jest mnó­stwo lu­dzi, więc mamy na­dzieję, że taki po­zy­tywny kli­mat wo­kół zdro­wia two­rzymy i bę­dziemy two­rzyć na­dal- mó­wił dla por­talu StaloweMaisto.pl Philipp Zalewski, pod­in­spek­tor ds. pro­mo­cji i pro­jek­tów nieinfrastrukturalnych.

Odbyły się rów­nież warsz­taty spor­towo – ru­chowe p.n. „Ruch to zdro­wie!” Poprowadzili je Instruktorzy fit­ness ze Stalowej Woli, były też tre­ningi Jogi, Step + Jumpingu oraz Speening + Walkingu. Duże za­in­te­re­so­wa­nie wzbu­dziły także inne po­kazy m.in. sztuki walki Capoeira, gdzie przed pu­blicz­no­ścią wy­stą­piła grupa Companhia Pernas Pro Ar Stalowa Wola. Z ko­lei bre­ak­danca za­tań­czyła grupa KRU GANG STALOWA WOLA.

Można rów­nież było wziąć udział w tre­ningu bie­go­wym dla miesz­kań­ców w ra­mach ak­cji „Wybiegaj Zdrowie”, osoby zaś, które są bar­dziej za­an­ga­żo­wane w bie­ga­nie, wzięły udział w biegu „Stalowa Dycha”.

Organizatorzy za­dbali rów­nież o atrak­cje dla naj­młod­szych. Dzieci mo­gły ko­rzy­stać z mia­steczka za­baw. Tam cze­kał na nich plac za­baw, ścianka wspi­nacz­kowa, zjeż­dżal­nia, ring do ry­wa­li­za­cji SUMO, sto­isko do ma­lo­wa­nia twa­rzy,  gry i za­bawy.http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=30142
W nie­dzielę po­bie­gła cała Europa — http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=30141