SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie 2022
Bilans 2022 SPRAWOZDANIE2022

Sprawozdanie 2021
sprawozdanie 2021
Bilans 2021
bilans 2021

Sprawozdanie 2020
sprawozdanie 2020
Bilans 2020
bilans 2020

 

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI
,,SANITAS’’

(tekst jednolity na dzień 15.10.2015r.)


Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ,,SANITAS’’.


§ 2    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem Tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.


§ 3


1.    Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Sanoku.
2.   Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
4.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
6.   Stowarzyszenie może powoływać oddziały.
7.   Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§ 4


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.


Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 5

1. Celami Stowarzyszenia są:

1) Wsparcie osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej (materialne, niematerialne),    

2) Wsparcie rodzin osób, które przebyły chorobę nowotworową lub zmagają się z nią obecnie,
3) Profilaktyka przeciwnowotworowa,
4) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych,
5) Wsparcie finansowe osób w trakcie i po chorobie nowotworowej a także osób niepełnosprawnych,
6) Zintegrowanie środowisk osób zmagających się z nowotworami, oraz niepełnosprawnych,
7) Edukacja zdrowotna i psychoedukacja rodzinna
8) Upowszechnienie i promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowego trybu życia,
9) Wsparcie przyszłych rodzin adopcyjnych i zastępczych
10) Promocja i organizacja wolontariatu, oraz współpraca z wolontariuszami
11) Działalność charytatywna.
12) Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
13) Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży.

14) Ochrona i promocja zdrowia.

       15) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

16) Krzewienie idei pomocy wykluczonym ze społeczeństwa.

17) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

18) Wspieranie rzeczowe i finansowe wykluczonych ze społeczeństwa, osób dyskryminowanych ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, płeć, status społeczny i ekonomiczny, stan cywilny i rodzinny a także osób i grup osób narażonych na społeczne wykluczenie, osób i grup osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ofiar przemocy w rodzinie.

19) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

20) Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom.

21) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, rzeczowo lub finansowo organizacje pozarządowe, szpitale, placówki ochrony zdrowia oraz inne podmioty.

22) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności działalność społeczną, charytatywną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.

§ 5 a

1. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego  prowadzi statutową nieodpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności w zakresie:

1)   Działania na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych poprzez organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, wykładów, prelekcji, warsztatów, akcji społecznych i edukacyjnych,

2)   Działania w zakresie pomocy psychologicznej, organizowanie grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych z psychologami dla osób chorych i ich rodzin,

3)   Upowszechnianie i promocję kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowego trybu życia,

4)   Aktywizację społeczna zawodową osób dotkniętych chorobą nowotworową, osób niepełnosprawnych, ich rodzin, integracja osób, instytucji i środowisk,

5)   Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności pochodzących z rodzin dotkniętych choroba nowotworową,

6)   Wspieranie i organizowanie wolontariatu,

7)   Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin,

8)    Wsparcie osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej.

9) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

10) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Przychód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 5 i § 5a ust. 1, które są celami pożytku publicznego.
  2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. § 6


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych,
2) Pomoc społeczną, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności spowodowanej chorobą nowotworową, niepełnosprawnością, a także wspieranie  ich rodzin,
3) Udzielanie pomocy rzeczowej i/lub finansowej osobom w trakcie i po chorobie nowotworowej, osobom wykluczonym ze społeczeństwa lub narażonych na społeczne wykluczenie, w tym osobom niepełnosprawnym, mniejszościom narodowym i etnicznym, Romom,
4) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa,
5) Nawiązywanie współpracy i współdziałanie z organami administracji publicznej oraz szpitalami,  ośrodkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, ośrodkami opiekuńczo-adopcyjnymi  i innymi podmiotami,
6) Działalność w zakresie rehabilitacji psychofizycznej chorych i ich bliskich, oraz  niepełnosprawnych,
7) Działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz integracji osób,  instytucji i środowisk,
8) Promocję i edukację zdrowotną,
9) Zajęcia psychoedukacyjne w tym wykłady, wydawnictwa młodzieżowe,
10) Otaczanie opieką chorych w szpitalach oraz domach,
11) Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
12) Organizowanie programów naukowych i badawczych,
13) Tworzenie i udział w projektach, przedsięwzięciach służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
14) Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, a także szkoleń, konkursów, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, warsztatów, wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych, sportowych oraz charytatywnych, akcji medialnych i informacyjnych,
15)  Organizowanie pomocy psychologicznej oraz działań profilaktycznych,
16) Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym prowadzenie działalności informacyjnej, akcji oraz kampanii społecznych i profilaktycznych,

17) Działalność wydawnicza,
18) Finansowanie bądź uczestnictwo w finansowaniu zakupu sprzętu medycznego i innych zadań inwestycyjnych i remontowych dla placówek ochrony zdrowia, szpitali,

19) Organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych  i przychodniach,
20) Pomoc w wypełnianiu dokumentów związanych z procedurą adopcyjną, udzielanie informacji z tym związanych, a także kontakt i współpraca z ośrodkami opiekuńczo-adopcyjnymi,

21) Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych, szpitali, placówek ochrony zdrowia lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,

22) Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
23) Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, 
24) Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi, 
25) Współpracę z pomiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
26) Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

27) Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i/lub za granicą,

28) Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,

29) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
30) Prowadzenie innych wszelkich działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA


§ 7


1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)    członków zwyczajnych,
b)    członków wspierających,
c)    członków honorowych.


§ 8


1.    Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  i niepozbawione praw publicznych.
2.    Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3.    Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9


1.    Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu  i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a)    osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, nr PESEL,
b)    osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2.    O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.

§ 10


1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a)    uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b)    wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c)    zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,                         
d)    uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a)    brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b)    przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c)    nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d)    regularnie opłacać składki członkowskie.


§ 11


1.    Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a)    pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b)    śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c)    likwidacji członka będącego osobą prawną,
d)    wykluczenia.
2.    Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a)    nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b)    postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c)    działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.    O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały i powiadamia zainteresowanego.
4.    Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.


§ 12


1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania  i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2.    Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3.   Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.


§ 13


1.    Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2.    Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3.    Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust 2 lit.b-c.


§ 15


Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu  z głosem doradczym.


Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA


§ 16


Organami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b)    Zarząd Stowarzyszenia,
c)    Komisja Rewizyjna.


§ 17


1.    Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia na czteroletnią kadencje, w głosowaniu jawnym.
2.    Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)    pisemnej rezygnacji,
c)    odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych
3.    W przypadkach wygaśnięcia ustania członkostwa przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu.
4.    W przypadku ustania członkostwa przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.


§ 18


1.    Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2.    Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.


§ 19


1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków  Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie po otrzymaniu wniosku,
4.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

5. Zawiadomienia mogą być wysłane członkom za pomocą listów poleconych lub bezpośrednio, za pisemnym potwierdzeniem albo pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 20


1.    Do kompetencji  Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a)    uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b)    uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
d)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
f)    wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h)    uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i)    nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j)    ustalanie wysokości składek członkowskich,
k)    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m)    powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n)    podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 


§ 21


1.    Zarząd składa się od jednego do czterech członków, w tym z Prezesa.
2.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.
3.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.


§ 22


1.    Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a)    realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c)    podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d)    uchwalenie okresowych planów działania,
e)    składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f)    nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem   § 24 ust.6.
2.    Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
3.    Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

§ 23


1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie o  absolutorium Zarządowi,
c)    przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d)    prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e)    składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
3.    Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA


§ 24


1.    Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2.    Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)    składek członkowskich,
b)    dotacji,
c)    środków otrzymanych od sponsorów,
d)    darowizn,
e)    zapisów i spadków,
f)    dochodów z majątku i własnej działalności statutowej, dochodów z odpłatnej działalności
      pożytku publicznego,

g)   dotacji, subwencji, środków publicznych, udziałów, lokat,
h)   ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych

     i)    środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

     j)   dochodów z działalności gospodarczej jeśli taka zostanie otwarta,

     k)   innych źródeł (sponsoring, inne)
3.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.    Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6.    Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a)    nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b)    zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d)    przyjęcie lub odrzucenie spadku.

7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.


§ 25


Zabronione jest:

  1.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ‘’osobami bliskimi’’,
  2. przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredni wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
     

§ 26


Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.   Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE


§ 27


Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.


§ 28


1.    Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
2.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3.    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz innego Stowarzyszenia lub Fundacji.

 

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio