Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Spotkanie ze studentami PWSZ w Sanoku

5 kwiet­nia 2013r. od­było sie spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli Sanitas ze stu­den­tami Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Spotkanie na­wią­zy­wało do pod­pi­sa­nego Porozumienia o współ­pracy po­mię­dzy Stowarzyszeniem a Uczelnią.

Mieliśmy oka­zję aby za­pre­zen­to­wać stu­den­tom na­sze pro­gramy i cele ja­kimi się kie­ru­jemy pod­czas dzia­łań. Zaprosiliśmy rów­nież mło­dzież do współ­pracy, za­równo w ra­mach Porozumienia jak rów­nież in­dy­wi­du­al­nie. Kilka osób wy­ka­zało się od­wagą, we­wnętrzną wraż­li­wo­ścią chcąc za­si­lić sze­regi tych, dla któ­rych do­bro i ra­dość oraz po­moc i wspar­cie na rzecz dru­giego czło­wieka nie są obojętne.

  • DSC01448.jpg
  • DSC01444.jpg