Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Spotkanie warsztatowe dla kobiet po mastektomii i bliskich, 12 listopada 2013

Już 12 li­sto­pada 2013 o godz.17:00 w sie­dzi­bie Stowarzyszenia SANITAS od­bę­dzie sie spo­tka­nie warsz­ta­towe skie­ro­wane do ko­biet ocze­ku­ją­cych na za­bieg ma­stek­to­mii, po za­biegu oraz dla osób bli­skich.

 


Zapraszamy ko­biety, które nie chcą już dłu­żej bier­nie cze­kać na efekty le­cze­nia raka piersi, ale chcąprzy­spie­szyć swoją re­kon­wa­le­scen­cję, zni­we­lo­wać obrzęki oraz zmniej­szyć ry­zyko na­wrotu cho­roby, a dzięki temu czuć się pięk­nie i w pełni ko­rzy­stać z życia. Czekamy rów­nież na ich bli­skich – aby do­wie­dzieli się jak po­móc w ak­tyw­nym zdro­wie­niu.

Dodatkowo uczest­nicy spo­tka­nia  będą mo­gli umó­wić się na bez­płatne  do­mowe wi­zyty, pod­czas któ­rych wy­kwa­li­fi­ko­wana  osoba po­może pra­wi­dłowo zmie­rzyć i
do­brać pro­tezy  oraz bieliznę.

Na wi­zytę także bę­dzie można za­pro­sić Panią re­ha­bi­li­tant, która w do­mo­wych wa­run­kach wy­tłu­ma­czy i po­każe, jak pra­wi­dłowo wy­ko­ny­wać tech­niki ma­sażu i ćwi­czeń.

Każda z uczest­ni­czek oraz ich bli­skich otrzyma upo­mi­nek i ze­staw przy­dat­nych po­rad­ni­ków.
Pytania  i do­dat­kowe in­for­ma­cje: Lucyna  602 783 819, Anna 888 654 925.

Podczas spo­tka­nia Pani mgr re­ha­bi­li­ta­cji
Renata Sander omówi i za­pre­zen­tuje m.in.:

- pra­wi­dłowe tech­niki  ma­sażu
oraz ćwiczeń

- au­to­ma­saż

- od czego zacząć

- naj­czę­ściej po­peł­niane błędy

- po­moc bli­skich w ćwiczeniach

Ponadto za­pro­szeni fa­chowcy zaprezentują

i po­mogą dobrać:

–pro­tezy pier­siowe, brodawki,

–bie­li­znę dla amazonek,

–stroje ką­pie­lowe,

oraz omó­wią naj­czę­ściej po­peł­niane błędy