Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

“Sobota z ultrasonografia +” 24 marca 2012 r.

Dnia 24 marca 2012 r. w godz. 9.00–14.00 od­bę­dzie się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna „Sobota z ul­tra­so­no­gra­fią +”, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem jest SPZOZ w Sanoku, „Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia” i Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”.

 

Podczas im­prezy wy­ko­ny­wane będą nie­od­płatne, spe­cja­li­styczne ba­da­nia ul­tra­so­no­gra­ficzne oraz ana­lizy la­bo­ra­to­ryjne dla mieszkańców.

Dla wy­ko­nu­ją­cyh ba­da­nia la­bo­ra­to­ryjne w tym na mar­ker nowotworowy: antygenCEA (no­wo­twory układu po­kar­mo­wego) bę­dzie cze­kała miła niespodzianka.