Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

SANITAS nagrodzone w dziedzinie społecznej aktywności

7 czerwca 2013r. o go­dzi­nie 17:00 pod­czas Uroczystej Gali na­sze Stowarzyszenie ode­brało z rąk Burmistrza Miasta Sanoka na­grodę w dzie­dzi­nie spo­łecz­nej ak­tyw­no­ści na rzecz miasta.

 

Już sama świa­do­mość prze­by­wa­nia w tak do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie była dla nas wyróżnieniem.

Cieszymy się, że na­sze dzia­ła­nia zo­stały za­uwa­żone w tłu­mie tak wielu in­nych, róż­no­rod­nych spraw do­ty­czą­cych na­szej społeczności.

Dla nas jest to po­twier­dze­niem,  że te dzia­ła­nia od­bie­rane są po­zy­tyw­nie, nie są obo­jętne i je­ste­śmy po­trzebni innym.

Nagroda ta była dla nas nie­spo­dzie­wana, jed­nak z pew­no­ścią do­daje skrzy­deł i sił do po­ko­ny­wa­nia wy­zwań, które wciąż so­bie sta­wiamy w dro­dze do wspar­cia in­nych oraz do walki o zdro­wie a na­wet życie dru­giego człowieka.

Skuteczność na­szych dzia­łań wy­nika przede wszyst­kim z po­mocy wielu Darczyńców któ­rzy nam za­ufali oraz ze wspar­cia Mediów.  Wyróżnienie i na­groda zde­cy­do­wa­nie przy­słu­guje rów­nież wszyst­kim tym, któ­rzy nas wspierają.

 

 • Sanitas_nagrodzone_Photo4.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo5.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo6.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo1.png
 • Sanitas_nagrodzone_Photo10.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo11.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo3.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_statuetka_Photo1.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo8.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_Photo7.jpg
 • Sanitas_nagrodzone_14.png
 • Sanitas_nagrodzone_13.png
 • Sanitas_nagrodzone_16.png
 • Sanitas_nagrodzone_15.png
 • Sanitas_nagrodzone_17.png
 • Sanitas_nagrodzone_18.png
 • Sanitas_nagrodzone_19.png
 • Sanitas_nagrodzone_12.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

część po­wyż­szych  zdjęć po­cho­dzi ze strony www.sanok.pl