Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Sanitas gościło w Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie

Do Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie za­pro­sił nas ks. Grzegorz Wolan. 

 

1 marca 2014 po wie­czor­nej mszy świę­tej, mia­ły­śmy oka­zję po­dzie­lić się dzia­ła­niami na­szego Stowarzyszenia a Ania Nowakowska po wzru­sza­ją­cych fil­mie przed­sta­wia­ją­cym hi­sto­rię jej walki z ra­kiem opo­wie­działa o swoim życiu da­jąc świa­dec­two oraz za­chę­ca­jąc do pro­fi­lak­tyki. Nie obyło się bez łez wzru­szeń, za­równo osób obec­nych na spo­tka­niu jak i nas sa­mych. W każ­dym z nas jest siła któ­rej jesz­cze nie znamy, wola walki, którą można wy­grać. Podczas cho­roby wiara czyni cuda a na­dzieja umiera ostatnia.

Dziękujemy bar­dzo wszyst­kim obec­nym na spo­tka­niu życząc im dużo zdro­wia, wiary i na­dziei w lep­sze ju­tro. Dla ks. Grzegorza Wolana oraz ks. Mieczysława Mleczki-Proboszcza Parafii, skła­damy po­dzię­ko­wa­nia za za­pro­sze­nie i życzymy wszyst­kiego do­brego.

 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo2.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo3.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo1.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo6.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo5.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo4.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo7.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo9.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo8.jpg
 • Parafia_Milosierdzia_Rzeszow_Photo10.jpg