Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

SANITAS - dołączyliśmy do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Mamy przy­jem­ność po­in­for­mo­wać że  w kwiet­niu do­łą­czy­li­śmy do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

 

Koalicja to wspólny głos po­nad 80 ty­sięcy pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych w Polsce zrze­szo­nych w 15 sto­wa­rzy­sze­niach. Wspólnie dzia­łamy na rzecz po­prawy sy­tu­acji cho­rych on­ko­lo­gicz­nie w na­szym kraju. "

Misją Koalicji jest po­prawa sta­ty­styk do­ty­czą­cych prze­ży­cia cho­rych z cho­ro­bami no­wo­two­ro­wymi w Polsce, dzięki wdro­że­niu naj­wyż­szych stan­dar­dów dia­gno­styki i te­ra­pii nowotworów.

Zasadniczymi ce­lami fun­da­cji są:
• wszech­stronne wspie­ra­nie i współ­praca z or­ga­ni­za­cjami pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych
• kre­owa­nie wspól­nej po­li­tyki zdro­wot­nej
• re­pre­zen­ta­cja or­ga­ni­za­cji człon­kow­skich w kon­tak­tach z in­sty­tu­cjami pu­blicz­nymi
• wy­miana do­świad­czeń i przy­kła­dów do­brych prak­tyk w celu wzmoc­nie­nia or­ga­ni­za­cji pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych na po­zio­mie kra­jo­wym i europejskim.