Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Sanitas dla wolontariuszy, Zboiska 06.10.2012 r

W ra­mach na­szych pro­gra­mów „Dla sie­bie i bli­skich” oraz „Dziś świa­domi, ju­tro zdrowi” prze­pro­wa­dzi­li­śmy pre­lek­cję dla wo­lon­ta­riu­szy, która od­była się w ośrodku Caritasu Archidiecezji Przemyskiej w Zboiskach.

 

Celem spo­tka­nia było m.in. pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści na te­mat pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej za­równo ko­biet jak i męż­czyzn. Obalenie mi­tów zwią­za­nych ze ste­reo­ty­po­wym po­glą­dem na raka oraz prze­ko­na­nie o zna­cze­niu i war­to­ści wy­ko­ny­wa­nia ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych.

Na za­koń­cze­nie wszy­scy uczest­nicy otrzy­mali fol­dery  in­for­ma­cyjne  oraz drobne upominki.

Dziękujemy za za­pro­sze­nie i do­ce­nie­nie na­szych działań.