Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Ruszamy z GRUPĄ WSPARCIA

12 lu­tego 2013r. o godz. 17:00 ru­szamy z dłu­go­ocze­ki­waną GRUPĄ WSPARCIA.

 

Każdy, kto zmaga się lub prze­zwy­cię­żył cho­robę no­wo­two­rową wie, jak ważne jest wspar­cie ze strony in­nych, by­cie z ludźmi, moż­li­wość wyj­ścia z domu, ode­rwa­nie się od co­dzien­nych pro­ble­mów. Dlatego z wielką przy­jem­no­ścią ru­szy­li­śmy z nową ini­cja­tywą , jaką jest grupa wspar­cia ”Rozmowy bez tabu”.

Na spo­tka­nia za­pra­szamy wszyst­kie osoby zma­ga­jące się z cho­robą no­wo­two­rową oraz osoby, które już cho­robę przezwyciężyły.

 

NIE JESTEŚCIE SAMI

- JEŚLI CHCIAŁABYŚ /CHCIAŁBYŚ PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI  DOŚWIADCZENIAMI
-  BYĆ  WSPARCIEM  I POCZUCIEM NADZIEI   DLA  INNYCH
- ODPOCZĄĆ ORAZ  PODAROWAĆ SOBIE CHWILĘ  RELAKSU I ODERWANIA SIĘ ODCODZIENNOŚCI
- WZIĄĆ UDZIAŁ W CIEKAWYCH DYSKUSJACH  ZE SPECJALISTAMI ORAZ OSOBAMI ZTYM SAMYM    PROBLEMEM CO TWÓJ
- SPĘDZIĆ MIŁO SWÓJ WOLNY CZAS

PRZYJDŹ I POŚWIĘĆ TEN CZAS TYLKO I WYŁĄCZNIE SOBIE

TO WAŻNY KROK KU ZDROWIENIU ORAZ DLA LEPSZEGO SAMOPOCZUCIA

TEN CZAS BĘDZIE TWÓJ I DLA CIEBIE

Spotykamy się raz w  mie­siącu, w każdy drugi wto­rek mie­siąca o godz. 17:00.
Uczestnictwo jest bez­płatne
O wszel­kich zmia­nach bę­dziemy in­for­mo­wać na na­szej stro­nie oraz na fa­ce­bo­oku. 
Kontakt, Anka — 888 654 925, Kinga– 531 615 657

Tak prze­bie­gały nie­które spo­tka­nia:
Inauguracja — 12 lu­tego 2013 
12 marca 2013
Spotkanie te­ma­tyczne - 9 kwiet­nia 2013
14 maja 2013

ko­lejne — 11 czerwca 2013