Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Rusza Akcja "Mikołajkowa Niezapominajka"

Ruszamy z na­szą piękna Akcją “Mikołajkowa Niezapominajka

 

 

Ruszamy z na­szą piękna Akcją “Mikołajkowa Niezapominajka”

 

Boże Narodzenie…

Puste miej­sce przy stole dla nie­spo­dzie­wa­nego go­ścia, wi­gi­lijne po­trawy i pre­zenty pod cho­inką. To taki czas, kiedy pa­mię­tamy o wszyst­kich na­szych bliskich.

Ludzie, któ­rych łączy do­świad­czenie­ cho­roby są so­bie bli­scy, jak nikt inny.

Myślimy o wszyst­kich tych, któ­rzy w ten szcze­gólny czas nie będą mo­gli być w swo­ich do­mach i z nie­po­ko­jem pa­trzą w przyszłość.

Nasza “Mikołajkowa Niezapominajka” to gest, któ­rym chcemy dać odro­binę ra­do­ści tym wła­śnie osobom.

My, któ­rzy rów­nież prze­szli­śmy już przez nie­po­kój i lęk, chcemy po­ka­zać, że gdzieś w przy­szło­ści jest czas radości.

I tego życzymy wszyst­kim, któ­rzy zma­gają się z cho­robą oraz ich bliskim.

„Mikołajkowa Niezapominajka” to do­wód, że je­ste­śmy z nimi, że i oni kie­dyś, tak jak my, będą roz­da­wać ge­sty mi­ło­ści i wiary w wyzdrowienie.

Za tą ideę i po­mysł dzię­ku­jemy  Pani Idzie Karpińskiej – Prezes Stowarzyszenia „Kwiat Kobiecości”.

W grud­niu 2011r.  „Mikołajkowa Niezapominajka” za­wita na
od­działy on­ko­lo­giczne Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie oraz na
od­działy w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie.

Akcja nie mo­głaby się od­być bez lu­dzi wiel­kiego serca.  Mamy dla na­szych pa­cjen­tów upo­minki ufun­do­wane przez: Eris, Floslek, Ziaja, Dax Cosmetics, Eva Natura, Bielenda oraz Margo – sa­lon su­kien ślub­nych w Sanoku