Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Relacja z wycieczki Bieszczadzka przygoda

7 lipca w Nowym Łupko­wie od­była się wy­cieczka dla dzieci zor­ga­ni­zo­wana przez Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS i  od­była się dzięki wspar­ciu Firmy NEOBUS.

 

Wyprawa ta była nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zana z od­by­wa­ją­cym się w tym cza­sie Redykiem Karpackim – tra­dy­cyjną wę­drówką pa­ste­rzy z owcami przez te­reny państw kar­pac­kich jak: Rumunia, Ukraina, Polska, Słowacja oraz Czechy. Jest to mię­dzy­na­ro­dowe spo­tka­nie lu­dzi żyją­cych i two­rzą­cych w Karpatach.

Dla dzieci była to nie­po­wta­rzalna oka­zja, by do­słow­nie do­tknąć kul­tury i tra­dy­cji te­re­nów górskich.

Na miej­scu — na tra­sie prze­mar­szu Redyku, na dzieci cze­kało  wiele atrak­cji, mię­dzy in­nymi spo­tka­nie z pa­ste­rzem i owcami, po­kazy psów ra­tow­ni­czych, prze­jazd wo­zami kon­nymi oraz ognisko.

Po ca­ło­dnio­wej wy­pra­wie przy­szedł czas na po­wrót. Dla dzieci były to nie­za­po­mniane prze­ży­cia i wspa­niała at­mos­fera pod­czas roz­po­czy­na­ją­cych się wakacji.

 

 

 

 • Wycieczka_Bieszczady_1.jpg
 • Wycieczka_Bieszczady_2.jpg
 • Wycieczka_Bieszczady_4.jpg
 • Wycieczka_Bieszczady_5.jpg
 • Wycieczka_Bieszczady_3.jpg
 • Wycieczka_Bieszczady.jpg
 • DSC08393.jpg
 • DSC08392.jpg
 • DSC08411.jpg
 • DSC08377.jpg
 • DSC08414.jpg
 • DSC08424.jpg
 • DSC08464.jpg
 • DSC08473.jpg
 • DSC08476.jpg
 • DSC08487.jpg
 • DSC08497.jpg
 • DSC08483.jpg
 • DSC08500.jpg
 • DSC08504.jpg
 • DSC08509.jpg
 • DSC08513.jpg
 • DSC08521.jpg
 • DSC08522.jpg