DLA SIEBIE I BLISKICH

Program pro­fi­lak­tyki no­wo­two­rów skie­ro­wany jest przede wszyst­kim do osób z ob­sza­rów wiej­skich, za­równo ko­biet jak i mężczyzn.Chcemy sze­rzyć pro­fi­lak­tykę jak też oba­lić ste­reo­typy i błędne my­śle­nie na te­mat cho­roby nowotworowej.Poddawanie się ba­da­niom nie ozna­cza stwier­dze­nia cho­roby, lecz daje pew­ność o sta­nie swego zdro­wia. Chorować na raka nie zna­czy umie­rać.Wczesne wy­kry­cie no­wo­tworu daje dużą szansę na cał­ko­wite wy­le­cze­nie, po­wo­duje że walka z cho­robą jest łatwiej­sza i krót­sza a cier­pie­nie osoby cho­rej jak i ro­dziny jest znacz­nie mniejsze.

Często się zda­rza, że dla osób miesz­ka­ją­cych w ob­sza­rach wiej­skich, do­tar­cie do le­ka­rza w celu prze­pro­wa­dze­nia ba­da­nia wy­maga po­świę­ce­nia ca­łego dnia. Niejednokrotnie lu­dzie ci nie mają na­wet środ­ków na od­by­cie ta­kiej „wy­cieczki”. Dlatego też chcemy do­cie­rać bez­po­śred­nio do nich oraz uła­twić im do­tar­cie na wy­ko­na­nie badań.

Podczas pre­lek­cji spe­cja­li­ści oraz osoby bli­sko zwią­zane z walką z ra­kiem po­wie­dzą, w przy­stępny i cie­kawy spo­sób jak prze­strzec się przed cho­ro­bami no­wo­two­ro­wymi i jak z cho­robą walczyć.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio