Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

programy

DZIŚ ŚWIADOMI - JUTRO ZDROWIProgram jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest przekazanie i szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętej profilaktyki chorób nowotworowych.

więcej

ROZMOWY BEZ TABU

Proponujemy cykl spotkań tematycznych w postaci ciekawych wykładów oraz warsztatów dla mniejszych grup ludzi związanych w różny sposób z chorobami nowotworowymi.

więcej

NAUCZMY SIĘ ROZMAWIAĆ

nauczmy sie rozmawiac

W ramach wywiadówek lub innych spotkań z rodzicami proponujemy program mający na celu przekonanie rodziców jak ważne są rozmowy z dziećmi już od wczesnego wieku, dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych.

więcej

DLA SIEBIE I BLISKICH

 

Program pro­fi­lak­tyki no­wo­two­rów skie­ro­wany jest przede wszyst­kim do osób z ob­sza­rów wiej­skich, za­równo ko­biet jak i mężczyzn.

Chcemy sze­rzyć pro­fi­lak­tykę jak też oba­lić ste­reo­typy i błędne my­śle­nie na te­mat cho­roby nowotworowej.

więcej

MAGICZNY CYLINDER

 

Proponujemy cykl nie­spo­dzia­nek dla dzieci w for­mie wy­cie­czek, kon­kur­sów, za­wo­dów spor­to­wych, za­baw oraz wi­zyt w cie­kawe miejsca.

Skierowane przede wszyst­kim do dzieci po­cho­dzą­cych z ro­dzin do­tknię­tych cho­robą no­wo­two­rową jak rów­nież mniej zamożnych.

więcej