Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Pracownia PET w Brzozowie

Pracownia PET w Brzozowie — otwarcie, 28.03.2014

Szpital w Brzozowie jest pierw­szym na Podkarpaciu ośrod­kiem on­ko­lo­gicz­nym, w któ­rym uru­cho­miono pra­cow­nię to­mo­gra­fii emi­syj­nej. Pozytonowa to­mo­gra­fia emi­syjna (w skró­cie PET) po­zwala na wcze­sne wy­kry­wa­nie zmian nowotworowych.

 

Będą tam wy­ko­ny­wane naj­no­wo­cze­śniej­sze i naj­bar­dziej za­awan­so­wane tech­nicz­nie ba­da­nia ob­ra­zowe. Za po­mocą tego urzą­dze­nia w ciągu pół go­dziny pa­cjent zo­sta­nie ze­ska­no­wany, co po­zwali na jed­no­cze­sne wy­kry­cie ognisk raka i ewen­tu­al­nych prze­rzu­tów w ca­łym ciele. Takie ba­da­nie przy uży­ciu to­mo­grafa kom­pu­te­ro­wego zaj­muje znacz­nie wię­cej czasu.

Metoda po­zwala na po­twier­dze­nie ist­nie­nia no­wo­tworu i za­pla­no­wa­nie le­cze­nia, wraz z jego dal­szymi eta­pami — tłu­ma­czy Katarzyna Pluta, dy­rek­tor me­dyczny firmy Voxel, która uru­cho­miła pra­cow­nię w brzo­zow­skim szpi­talu.

W krót­kim cza­sie bę­dzie można po­twier­dzić albo zmie­nić dia­gnozę, wy­daną na pod­sta­wie wcze­śniej­szych ba­dań, np. to­mo­gra­fii, re­zo­nansu czy prze­świe­tle­nia.

Metoda jest po­wszechna na świe­cie. Zdaniem konsultantów-radiologów w kra­jach eu­ro­pej­skich, na mi­lion miesz­kań­ców po­winno przy­pa­dać jedno ta­kie urzą­dze­nie. Diagnostyka PET po­zwala w wielu przy­pad­kach unik­nąć ope­ro­wa­nia pa­cjenta z po­dej­rze­niem no­wo­tworu.

Z ba­dań ro­bio­nych w Polce wy­nika, że od mo­mentu wpro­wa­dze­nia tej me­tody oka­zało się, że 30 proc. pa­cjen­tów nie wy­maga za­biegu. Wcześniej ope­ro­wano ich po to, by spraw­dzić, czy jest no­wo­twór czy nie.

 • 919229_676489735742735_121334551_o.jpg
 • 1899515_676489902409385_1583004875_o.jpg
 • 10003865_676489625742746_2130031447_o.jpg
 • 1979332_676489572409418_1653936519_o.jpg
 • 10173822_676489795742729_417743779_n.jpg