Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Podpisaliśmy Porozumienie o współpracy z PWSZ w Sanoku

W dniu 18 marca 2013r. na­sza Organizacja pod­pi­sala Porozumienie o współ­pracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Celem Porozumienia jest współ­praca na rzecz walki z cho­ro­bami no­wo­tow­ro­wymi oraz sze­rze­nia edu­ka­cji zdro­wot­nej w tym kie­runku.

Za każ­dym ra­zem cie­szymy się, że jest wiele osób chcą­cych po­da­ro­wać cząstkę sie­bie oraz po­dzie­lić się swo­imi moż­li­wo­ściami by wspól­nie dzia­ła­jąc, uczy­nić życie wal­czą­cych z ra­kiem lep­szym oraz dą­żyć do zmniej­sze­nia liczby osób u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.
Taką osobę nie­wąt­pli­wie jest Pani doc. dr  Elżbieta Cipora — Rektor PWSZ w Sanoku oraz Kierownicy Instytutów któ­rzy otwo­rzyli swoje serca by zjed­no­czyć siły w jed­nym celu.