Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Piękna w chorobie - Brzozów 2015

11 marca 2015r. z oka­zji Dnia Kobiet od­bę­dzie się akcja "Piękna w chorobie", zor­ga­ni­zo­wana dla pa­cjen­tek od­dzia­łów on­ko­lo­gicz­nych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Bronisława Markiewicza w Brzozowie.

 

Na ko­biety cze­kać bę­dzie mnó­stwo atrak­cji i nie­spo­dzia­nek.

Akcja "Piękna w cho­ro­bie" skie­ro­wana jest do pa­cjen­tek wal­czą­cych z ra­kiem.
Jest do gest, któ­rym chcemy po­da­ro­wać ko­bie­tom uśmiech, ra­dość i na­dzieję w
wy­zdro­wie­nie. Chcemy udo­wod­nić Paniom, że na­wet wal­cząc z ra­kiem można być piękną. Kobiety w cho­ro­bie czę­sto tracą swoją 100% war­tość swo­jej ko­bie­co­ści oraz pew­ność sie­bie. Pomimo wy­pa­da­ją­cych wło­sów, su­chej skóry, sła­bo­ści i in­nych smut­nych stron cho­roby, ko­biety po­winny dbać o so­bie i wie­rzyć, że mimo tych „nie­do­god­no­ści” na­dal są peł­no­war­to­ścio­wymi i pięk­nymi ko­bie­tami. Tą Akcją chcemy im o tym przy­po­mnieć. Chcemy aby czuły się piękne.

 

  • plakat_a3 kopia.JPG
  • ULOTKA.jpg