Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

o nas

Dołącz do nas !!!


Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską Organizacją, któ­rej główną ideą  jest edu­ka­cja sze­roko po­ję­tej pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej oraz udzie­la­nie wspar­cia dla osób bę­dą­cych w trak­cie lub po cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej oraz ich rodzinom.

Jesteśmy grupą osób, na któ­rych cho­roba no­wo­two­rowa po­zo­sta­wiła swój ślad.

Niektórych z nas cho­roba do­tknęła oso­bi­ście i mu­sie­li­śmy pod­jąć walkę, aby zwy­cię­żyć, in­nych do­tknęła po­śred­nio, gdy wspie­rali swo­ich bli­skich w cza­sie gdy zma­gali się z no­wo­two­rem. Niektórych już nie ma wśród nas.

Zrzeszamy lu­dzi, dla któ­rych istotna jest po­moc i dzia­ła­nie na rzecz dru­giego człowieka.

Wierzymy, że sku­teczna pro­fi­lak­tyka i edu­ka­cja zdro­wotna za­owo­cuje w przy­szło­ści zmniejsze­niem liczby osób, u któ­rych cho­robę no­wo­two­rową zdia­gno­zo­wano za późno. Mamy na­dzieję, że zmie­nimy szko­dliwe ste­reo­typy i dzięki nam lu­dzie za­czną dbać o zdro­wie swoje, także swo­ich bliskich.

Powstało przy­ja­zne miej­sce spo­tkań, do któ­rego za­pra­szamy wszyst­kich, dla któ­rych ważne jest to, co ro­bimy. Czekamy rów­nież na tych, któ­rzy po­trze­bują po­mocy, lub chcą ją ofia­ro­wać innym.

Przed nami jesz­cze wiele pracy i ak­cji do zor­ga­ni­zo­wa­nia.
W na­szych gło­wach po­ja­wia się co­raz wię­cej po­my­słów i pla­nów. Jesteśmy pełni ener­gii, en­tu­zja­zmu i wiary. Wierzymy, że je­ste­śmy na do­brej dro­dze, chcemy po­ma­gać i dzia­łać. Liczymy, że bę­dzie nas co­raz wię­cej, że do­trzemy do wielu któ­rzy po­trze­bują wspar­cia i zro­zu­mie­nia w zma­ga­niach z chorobą.

Nasze Stowarzyszenie zo­stało utwo­rzone 8 marca 2011r. i for­mal­nie
za­re­je­stro­wane 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie od dnia 5 kwiet­nia 2011r.