Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

media o nas

miastojaslo.pl/26.01.2014/Miłość i wola walki po­mo­gły jej po­ko­nać raka… Wygrała! Link
Radio Rzeszów/ 30.01.2014/ Kampania Dla niej mo­żemy wię­cej twarz kam­pa­nii
Tygodni Sanocki /24.01.2014/Aparat z ser­cem od serca/Link
Tygodnik Sanocki / 13.12 2013 /z pro­fe­so­rami w mi­ko­łaj­ko­wym or­szaku / Link
brzozowiana.pl/Mikołajkowa Niezapomianajka w Brzozowie/19.12.2013/ Link
twojejaslo.pl/Mikołajkowa Niezapominajka w Jaśle/Link
brzozowianka.pl/10.12.2013/Asystentki Sw. Mikołaja w Brzozowie, Link
miastojaslo.pl/Mikołakowa Niezapominajka 2013 w ja­siel­skim Szpitalu/6.12.2013 Link
Tygodnik Sanocki / 20.09. 2013 /Nie je­steś sam /Link do ar­ty­kułu
Biuletyn Powiatu Stalowowolskiego/sier­pień 2013/Weekend dla zdrowia/ Link1, Link2

TVK Stella/ te­le­wi­zja ka­blowa Stalowa Wola/ 16.07.2013/ Weekend dla zdrowia/ Link od 24 min.  
stalowemiasto.pl/ Za nami week­end dla zdrowia/ 15.07.2013 — Link do art­kułu
esanok.pl/Bieszczadzka Przygoda dla dzieci za nami/10.07.2013-Link do ar­ty­kułu

TVObiektyw/14.06.2013/Nagrody Burmistrza Miasta Sanoka (od 5:40)

 

Tygodnik Sanocki/nr/ 23/14.06.2013/Sanok docenił/ Link do ar­ty­kuł 1, Link do ar­ty­kułu 2


TVPodkarpacie.pl/

 

Tygodnik Sanocki / nr 21 / 31 maja 2013 / Chwalimy /Link do ar­ty­kułu
Tygodnik Sanocki / nr 21 / 31 maja 2013 / Białe so­boty szpitala-sanocka spe­cjal­ność /Link do ar­ty­kułu
esanok.pl/27.05.2013/ Zacznijmy ce­nić na­sze życie, Link do artukułu

TVPodkarpacie.pl/27.05.2013


 

TvObiektyw/15.03.2013/Dzień Kobiet w brzo­zow­skim szpitalu

2013-03-15 przez TV_obiektyw

sanokonline.pl/11.03.2013/ Sukces Akcji Piekna w Chorobie Link do artykułu
isanok.pl /11.03.2013/ Wyjątkowa Akcja w Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie Link do artykułu
Góra Przemienienia/nr4/styczeń 2013/Działania Sanitas Link do artykułu
Brzozowska Gazeta Powiatowa/ nr 1/108/ Mikołajkowa Niezapominajka Link do artykułu 
Tygodnik Sanocki / nr 50 / 21 grud­nia 2012 / Przynieśli na­dzieję i łzy szczę­ścia / Link do artykułu

TVOBIEKTYW / Mikołajkowa Niezapominajka w Brzozowie / 18.12.2012

2012-12-18 przez TV_obiektyw

Magazyn NOWINY/nr243 / 14.12.2012 / Mikołaj do­tarł do szpi­tala / Link
brzozowiana.pl / Mikołaj na on­ko­lo­gii w Brzozowie / 13.12.2012 / Link do artykułu
esanok.pl | Święty Mikołaj od­wie­dził pa­cjen­tów on­ko­lo­gii w Brzozowie/ 14.12.2012 Link do artykułu

GORLICETvHD, 13.12.2012 Mikołajkowa Niezapominajka

Gorlice TVHD

Tygodnik Sanocki/nr 47/ 30 li­sto­pada 2012r. Na naj­wyż­szym po­zio­mie” Link do ar­ty­kułu, Link 2
esanok.pl | Aby sku­tecz­niej le­czyć nowotwory/ 26.11.2012 Link do artykułu
Głos Pacjenta Onkologicznego/10.2012/03/ Link do ar­ty­kułu 1
Głos Pacjenta Onkologicznego/10.2012/03/ Link do ar­ty­kułu 2

TVPodkarpacie.pl/Dlaczego warto zo­stać wolontariuszem/08.10.2012

Brzozowska Gazeta Powiatowa/ nr 7/104/ Warsztaty Psychoonkologiczne/ Link do artykułu
Tygodnik Sanocki/nr 29/ 2012(1078).“z ludźmi i dla lu­dzi” Link do artykułu

IsanokTV, (4:25)

esanok.pl | 27.07.2012. Choroba nie jest koń­cem. Warsztaty psy­cho­on­klo­giczne. Link do artykułu
Tygodnik Sanocki/nr 25/ 2012(1074).“Zrób so­bie ZDROWY pre­zent” Link do artykułu
esanok.pl | Sukces ak­cji zdro­wot­nej z oka­zji Dnia Ojca (ZDJĘCIA). Link do artykułu
isanok.pl | Zdrowie Panów przede wszyst­kim (FOTORELACJA). Link do artykułu
pkopo.pl/12.04.2012/ Sanitas do­łą­czyło do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Link
Tygodnik Sanocki/nr 13/ 2012(1062).“sobota z ul­tra­so­no­gra­fią+”, Znaleziono dzi­dziu­sia. Link do artykułu
esanok.pl/28.03.2012/Sukces or­ga­ni­za­cyjny “Sobota z ul­tra­so­no­gra­fią +”. Link do artykułu
Brzozowska Gazeta Powiatowa/ nr 3/100/ Piękna w cho­ro­bie Link do artykułu
Tygodnik Sanocki/nr 11/2012 (1060)/ Piękna w cho­ro­bie Link do artykułu

jestemprzytobie.pl /13.03.2012r./Piękna w chorobie/ Link
esanok.pl/ Piękna w chorobie. Link do artykułu

TVOBIEKTYW/

TVP Rzeszów.pl/ 8.03.2012r./Niecodzienny Dzień Kobiet w Brzozowie/ Link

TVP Rzeszów/ 21.02.2012 r./ “Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem SzyjkiMacicy” (od 6:40)

Z oka­zji Świa­to­wego Dnia Walki z Rakiem, który przy­pada czwar­tego lu­tego, człon­ki­nie Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS po raz ko­lejny zor­ga­ni­zo­wały „Zimową przy­godę” dla dzieci. Tym ra­zem w ra­mach cy­klu „Magiczny Cylinder” za­brały dzieci na wy­prawę do „Folwarku u Goców”.  Link do artykułu

esanok.pl |„Zimowa Przygoda” – nie­spo­dzianka dla dzieci z oka­zji fe­rii od Stowarzyszenia SANITAS (zdjęcia)
SANOK/SROGÓW DOLNY. W so­botę (04.02.) z oka­zji Świa­to­wego Dnia Walki z Rakiem od­była się ko­lejna wy­prawa dla dzieci z cy­klu Magiczny Cylinder zor­ga­ni­zo­wana przez Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS.   Link do artykułu

ZDROWIE. Nr 2 luty 2012 | Teraz już wiem, co jest najważniejsze
Artykuł — część pierwsza       Artykuł — część druga

Tygodnik Sanocki Nr 4(1053)/ 27.01.2012/Chwalimy/ Link do artykułu
Tygodnik Sanocki Nr 4(1053)/ 27.01.2012/Plakaty nic nie dają/Współdziałajmy dla Zdrowia Link do artykułu

TVOBIEKTYW/24.01/2012/ Konferencja “Współdziałajmy dla Zdrowia”

 

www.fzk.org.pl |Konferencja “Współdziałajmy dla Zdrowia”, 20 stycz­nia, Sanok / Link do artykułu

TVSanok/21.01.2012/ Konferencja “Współdziałajmy dla Zdrowia”

 

esanok.pl / 23.01.2012 / Konferencja “Współdziałajmy dla zdrowia”

 

http://www.lukacijewska.pl/  20. 01. 2012 r. / Konferencja “Współdziałajmy dla Zdrowia”  Link do artukułu
Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 1/98, sty­czeń 2012/ “Mikołajkowa Niezapominajka” Link do artykułu

Tygodnik Sanocki nr 1(1050) 5 stycz­nia 2012 r. | Wnieśli życie i radość/“Mikołajkowa Niezapominajka”
Takie wy­da­rze­nia dają po­czu­cie, że wśród nas są lu­dzie, dla któ­rych ważne jest, aby bez­in­te­re­sow­nie ro­bić coś dobrego. Coś, co dzieje się tylko po to, by ktoś inny uśmiech­nął się i na­brał sił. Tak, jak w przy­padku pierw­szej mikołajkowo-świątecznej ak­cji Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS / Link do artykułu

Gazeta Podkarpacka nr 7  Czwartek 22 grud­nia 2011 | Choroba zmie­niła moje życie
Miała 24 lata, na­rze­czo­nego z któ­rym pla­no­wała ślub i plany na przy­szłość. Do gi­ne­ko­loga po­szła na ru­ty­nową kontrolę. Podczas ba­dań le­karz wy­krył zmiany. Diagnoza brzmiała jak wy­rok: rak jaj­nika / Link do artykułu

Nowiny nr 240 (18165) wy­da­nie dru­gie 13.12.2011 | Św. Mikołaj nie za­po­mniał o pacjentach
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z cho­ro­bami Nowotworowymi SANITAS spra­wiło miłą nie­spo­dziankę pa­cjen­tom Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie / Link do artykułu

Tv Sanok — Puls Tygodnia 10.12.2011 | Relacja z “Mikołajkowej Niezapominajki” w Brzozowieesanok.pl | Święty Mikołaj od­wie­dził Szpital Onkologiczny w Brzozowie BRZOZÓW. 8 grud­nia 2011 roku na od­działy Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie za­wi­tały asy­stentki Świę­tego Mikołaja ze Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS / Link do artykułu

TVP2 Panorama


Tygodnik Sanocki Nr 36, 18 li­sto­pada 2011 | Można i trzeba wygrywać
Ta wiadomość powinna zainteresować wiele osób: w naszym mieście powstało Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas. Bo chyba każdy ma w swoim otoczeniu osoby zmagające się z tą chorobą / Link do artykułu

esanok.pl | Ruszył cykl „Magiczny Cylinder”
SANOK. W minioną sobotę (3 bm.)  ruszył cykl „Magiczny Cylinder” w ramach którego odbyła się pierwsza wycieczka pt. „Magiczna Wyprawa” zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS” / Link do artykułu

Tygodnik Sanocki Nr 36, 9 wrze­śnia 2011 | Magiczna wyprawa
W Sanoku powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”. Choć przed pomysłodawczyniami – są nimi dwie panie – jeszcze wiele pracy organizacyjnej, udało się już zrealizować pierwszą inicjatywę: wycieczkę dla dzieci „Magiczna wyprawa” / Link do artykułu