Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Konferencja Współdziałajmy dla Zdrowia

20 stycz­nia 2012r. godz. 10:00 w Sanockim Domu Kultury ul. Mickiewicza 24 od­bę­dzie się konferencja Współdziałajmy dla Zdrowia.

 

Celem Konferencji jest zjed­no­cze­nie sił w walce z cho­ro­bami nowotworowymi.

Skierowana jest przede wszyst­kim do sa­mo­rzą­dów czte­rech po­wia­tów: brzo­zow­skiego, sa­noc­kiego, le­skiego, biesz­czadz­kiego. Zapraszamy Burmistrzów, Wójtów, Starostów, Przedstawicieli  Kół Gospodyń Wiejskich, Dyrektorów Szkół i Grono Pedagogiczne , Dyrektorów Szpitali oraz Lekarzy, Księży, Psychologów, Przedstawicieli Okolicznych Organizacji Pozarządowych  oraz Firm.

Omówimy m.in. moż­li­wo­ści dzia­łań i za­sta­no­wimy się ja­kimi na­rzę­dziami dys­po­nu­jemy wszy­scy, by zmniej­szyć liczbę osób, u któ­rych raka wy­kryto zbyt późno.

“Człowiek jest wielki nie przez to, co po­siada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z in­nymi.“
– Jan Paweł II

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!