Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Konferencja “Kobieta Sukcesu na Wsi”, 14 grudnia - Ustrzyki Dolne

Stowarzyszenie ‘’Razem dla Bieszczad” or­ga­ni­zuje ple­bi­scyt pod na­zwą “Kobieta Wsi Kobietą Sukcesu”, w któ­rym chce wy­róż­nić li­derki lo­kal­nych spo­łecz­no­ści z po­wiatu biesz­czadz­kiego.

 

Wybór lau­re­atki bę­dzie miał miej­sce 14 grud­nia na kon­fe­ren­cji “Kobieta Sukcesu na Wsi”, na którą już dziś jako or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­szamy. Tymczasem za­chę­camy do zgła­sza­nia li­de­rek ze swo­jego śro­do­wi­ska. Do po­bra­nia do­stępny jest re­gu­la­min ple­bi­scytu, karta zgło­sze­niowa oraz pi­smo prze­wod­nie, w któ­rym sze­rzej in­for­mu­jemy o ca­łej ak­cji  www.romowicz.pl