Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Kolejne bezplatne poradniki już na Was czekają

Kolejne po­rad­niki już na Was cze­kają w na­szej sie­dzi­bie.

 

Organizatorem jest  Fundacja Tam i z Powrotem.

Wystarczy za­dzwo­nić i umó­wić się na od­biór.
W wy­jąt­ko­wych sy­tu­acjach mo­żemy wy­słać.
Dwa nowe nu­mery po­rad­ni­ków to :
4. PIELĘGNACJA PACJENTA W CHOROBIENOWOTWOROWEJ.
5. POMOC SOCJALNA. Przewodnik dla pa­cjen­tów z cho­robą no­wo­two­rową.

Wcześnie nu­mery rów­nież są do­stępne:
1.PO DIAGNOZIE. Poradnik dla pa­cjen­tów z cho­robą no­wo­two­rową i ich ro­dzin.
2. SEKSUALNOŚĆ KOBIETY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.  Poradnik dla ko­biet i ich part­ne­rów.
3. SEKSUALNOŚĆ MĘŻCZYZNY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.  Poradnik dla męż­czyzn i ich part­ne­rek.