Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Kolejne bezpłatne poradniki już do odebrania w naszej siedzibie

Już osiem czę­ści Poradników można ode­brac bez­płat­nie w na­szej sie­dzi­bie w go­dzi­nach 9:00–15:00.

 

“Celem ak­cji jest do­star­cze­nie za­in­te­re­so­wa­nym – rze­tel­nej, fa­cho­wej wie­dzy pre­zen­to­wa­nej w zro­zu­miały i przy­stępny spo­sób. Poradniki są do­stępne bez­płat­nie w sie­dzi­bie na­szego Stowarzyszenia, jak rów­nież w for­mie elek­tro­nicz­nej na stro­nie na­szej fundacji.

http://tamizpowrotem.org/pl/artykuly/poradniki/

“Chcemy, aby wszyst­kie po­rad­niki sta­no­wiły kom­pen­dium wie­dzy dla pa­cjen­tów i ich ro­dzin – czę­sto zdez­o­rien­to­wa­nych i przy­tło­czo­nych liczbą oraz tre­ścią informacji.”

 

 

 

 • Poradnik_1.jpg
 • Poradnik_2.jpg
 • Poradnik_3.jpg
 • Poradnik_4.jpg
 • Poradnik_5.jpg
 • Poradnik_6.jpg
 • Poradnik_7.jpg
 • Poradnik_8.jpg