Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

II Forum Promocji Zdrowia Kobiet

31 maja 2011r. Stowarzyszenie „Sanitas” uczest­ni­czyło w II Forum Promocji Zdrowia Kobiet , które od­było się w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 

Hasłem prze­wod­nim było „Rak szyjki ma­cicy – jak roz­wią­zać pro­blem? Inni po­tra­fili – my też możemy!”

Jesteśmy jedną z 30 or­ga­ni­za­cji wcho­dzą­cych w skład Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, która w tym dniu zo­stała uro­czy­ście powołana.

Inicjatorem za­wią­za­nia Koalicji jest „Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet”, a part­ne­rami Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Związek Powiatów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Rak szyjki ma­cicy jest jed­nym z naj­ła­twiej wy­kry­wal­nych no­wo­two­rów u ko­biet jak też pro­sty do wy­eli­mi­no­wa­nia w po­cząt­ko­wym sta­dium. Zachorowalność na ten no­wo­twór po­wo­duje je­dy­nie wi­rus bro­daw­czaka ludz­kiego (HPV). Rak szyjki ma­cicy to je­dyny no­wo­twór który można w pełni wy­eli­mi­no­wać po­przez od­po­wied­nią pro­fi­lak­tykę jak mię­dzy in­nymi te­sty cy­to­lo­giczne, ba­da­nia DNA i szcze­pie­nia prze­ciw HPV.

Skoro pro­fi­lak­tyka jest tak pro­sta, dla­czego więc rak szyjki ma­cicy na­dal zbiera ta­kie ogromne żniwo?

Niski po­ziom wie­dzy ko­biet na ten te­mat jak i czę­sto­tli­wość po­ja­wia­nia się ich na ba­da­niach kon­tro­l­nych jest po­ra­ża­jąco niska.

Tylko od­po­wied­nia edu­ka­cja oraz pro­mo­cja pro­fi­lak­tyki mogą zmie­nić świa­do­mość ko­biet by dzięki swoim de­cy­zjom za­osz­czę­dziły cier­pie­nia so­bie i swoim bli­skim. Również męż­czyźni po­winni mieć do­stęp do edu­ka­cji i pro­fi­lak­tyki na ten te­mat, by zdro­wie i życie bli­skich im ko­biet stało się dla nich najważniejsze.

 http://www.fzk.org.pl/

Skład Rady Programowej Koalicji RSM:

prof. Mariusz Bidziński

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

Przemysław Biliński

Główny Inspektor Sanitarny

Rudolf Borusiewicz

Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich

Prof. Anna Dobrzańska

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Pediatrii

Maciej Gajewski

Prezes Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

Jerzy Giermek

Dyrektor Centralnego Ośrodka Koordynującego Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania RSM

Mariusz Gujski

Z-ca Redaktora Naczelnego „Służby Zdrowia”

Barbara Jobda

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

Dorota Kilańska

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Magdalena Kochan

Posłanka na Sejm, Parlamentarna Grupa Kobiet

Beata Libera – Małecka

Posłanka na Sejm, Sejmowa Komisja Zdrowia

Prof. Aleksandra Łuszczyńska

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii

Prof. Antonina Ostrowska

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. Przemysław Oszukowski

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Prof. Ryszard Poręba

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Prof. Stanisław Radowicki

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Ginekologii i Położnictwa

Prof. Bolesław Samoliński

Uczelniane Centrum Zdrowia Środowiskowego

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Śro­do­wi­sko­wych i Alergologii WUM

Prof. Marek Spaczyński

Kierownik Kliniki Ginekologii Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. Jerzy Stelmachów

Konsultant Krajowy w dzie­dzi­nie Ginekologii Onkologicznej

Prof. Violetta Skrzypulec– Plinta

Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety ŚUM

Krystyna Wechmann

Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki

Działania na rzecz pro­fi­lak­tyki RSM po­pie­rają m.in. pi­sarka Katarzyna Grochola, Dr Irena Eris, po­słanka Beata Libera — Małecka.