Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

nasze historie

Anna Nowakowska

Miałam 24 lata.

Rok za­czy­nał się dla mnie szczę­śli­wie. Miałam przy so­bie fa­ceta, z któ­rym pla­no­wa­li­śmy wspólną drogę życia. Nawet wstęp­nie usta­li­li­śmy datę ślubu na wrzesień.

więcej

Historia Elżbiety Więckowskiej

Rok 1981 oka­zał się zna­czący nie tylko w hi­sto­rii Polski ale rów­nież dla mnie — ko­biety, matki, żony — był ro­kiem prze­ło­mo­wym. Czas tuż przed sta­nem wo­jen­nym; w skle­pach pustki, strajki, ro­snące na­pię­cie, strach przed kon­fron­ta­cją …

więcej

Maciej

Siemka,

Moim zda­niem każdy prze­żyty dzień jest cu­dem, nie tylko dla osób do­świad­czo­nych cho­robą no­wo­two­rową ale dla wszyst­kich. Przecież można zgi­nąć w  wy­padku czy za­cho­ro­wać na dużo po­waż­niej­sze scho­rze­nie.

więcej