Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

MAGICZNY CYLINDER

 

Proponujemy cykl nie­spo­dzia­nek dla dzieci w for­mie wy­cie­czek, kon­kur­sów, za­wo­dów spor­to­wych, za­baw oraz wi­zyt w cie­kawe miejsca.

Skierowane przede wszyst­kim do dzieci po­cho­dzą­cych z ro­dzin do­tknię­tych cho­robą no­wo­two­rową jak rów­nież mniej zamożnych.

 

Chcemy po­da­ro­wać dzie­ciom miłe spę­dza­nie czasu w gro­nie ró­wie­śni­ków pod­czas któ­rych chęt­nie na­wią­zują nowe przyjaźnie.

Poznawanie no­wych miejsc oraz ob­co­wa­nie z przy­rodą uczy ak­tyw­nego spę­dza­nia wol­nego czasu oraz kształ­tuje ich wrażliwość.