Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Fotorelacja z konferencji “Kobieta sukcesu na wsi”

Konferencja skła­dała się z dwóch czę­ści. W I czę­ści przed­sta­wiono trzy  pre­lek­cje do­ty­czące sy­tu­acji współ­cze­snych ko­biet w róż­nych sy­tu­acjach życio­wych. W II czę­ści od­był się pa­nel dys­ku­syjny “Współczesna ko­bieta, czyli jaka?”.

 
 

Całość ubar­wiły wy­stępy lo­kal­nych ar­ty­stów.

W trak­cie kon­fe­ren­cji by­ło­ wiele atrak­cji:
• pro­fe­sjo­nalne po­rady ko­sme­tyczne, …
• pro­fe­sjo­nalne po­rady die­te­tyka,
• de­gu­sta­cja pro­duk­tów tra­dy­cyj­nych,
• lo­kalne rę­ko­dzieło,
• na­grody nie­spo­dzianki dla czę­ści uczestników.

W cza­sie trwa­nia kon­fe­ren­cji można rów­nież od­dać głos w ple­bi­scy­cie „Kobieta Wsi Kobietą Sukcesu”.  Organizatorem kon­fe­ren­cji było Stowarzyszenie “Razem dla Bieszczad”.

Odbył się row­nież  ple­bi­scyt “Kobieta Wsi Kobietą Sukcesu” do kó­rego zgło­szono 7 kan­dy­da­tek:
1. Czernatowicz Lilla — Stuposiany
2. Jarecka Jolanta — Krościenko
3. Kapuścińska-Frankowska Renata — Ustjanowa
4. Kozłowska Magdalena — Hoszowczyk…
5. Skotnik Magdalena — Lutowiska
6. Sobiecka Katarzyna — Czarna
7. Żarów Krystyna — BandrówUczestnicy kon­fe­ren­cji “Kobieta Sukcesu na Wsi” mo­gli od­da­wać w jej trak­cie swoje głosy. Laureatką ple­bi­scytu zo­stała Prezes Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Lutowiskach Pani Magdalena Skotnik. Wyróżnienia otrzy­mały Panie: Magdalena Kozłowska oraz Renata Kapuścińska-Frankowska.

Nagrodą dla lau­re­atki był kom­pu­ter prze­no­śny, zaś dla wy­róż­nio­nych apa­raty fo­to­gra­ficzne. Na za­koń­cze­nie kon­fe­ren­cji wy­stą­pił Piotr Sura, czyli kilka pio­se­nek pol­skiej klasyki.

 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo1.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo3.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo4.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo5.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo7.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo9.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo8.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo10.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo11.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo12.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo13.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo14.jpg
 • Kobieta_sukcesu_ na_ wsi_Photo15.jpg