Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

Bieszczadzka Przygoda - bezpłatna wycieczka dla dzieci 7 lipca 2013 r.

„Bieszczadzka Przygoda” Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami no­wo­two­ro­wymi SANITAS z wielką ra­do­ścią za­pra­sza wszyst­kie dzieci w wieku 8–12 lat na bez­płatną jed­no­dniową wy­cieczkę do Łupkowa, która od­bę­dzie się w nie­dzielę 7 lipca 2013 roku.

 

Wyprawa ta jest nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zana z od­by­wa­ją­cym się w tym cza­sie Redykiem Karpackim — mię­dzy­na­ro­do­wym spo­tka­niem lu­dzi żyją­cych i two­rzą­cych w Karpatach.

Będzie to nie­po­wta­rzalna oka­zja dla dzieci, by do­słow­nie do­tknąć kul­tury i tra­dy­cji te­re­nów górskich.

Na miej­scu — na tra­sie prze­mar­szu Redyku, na dzieci cze­kać bę­dzie wiele atrak­cji, mię­dzy in­nymi spo­tka­nie z pa­ste­rzami pro­wa­dzą­cymi stado 300 owiec wraz z psami pa­ster­skimi oraz inne niespodzianki.

Gwarantujemy wspa­niałą at­mos­ferę, nie­za­po­mniane prze­ży­cia i wiele atrakcji.

Zachęcamy ro­dzi­ców do zgła­sza­nia swo­ich dzieci.

Zapewniamy prze­jazd au­to­ka­rem, wy­ży­wie­nie oraz wy­kwa­li­fi­ko­waną opiekę i ubezpieczenie.

Zgłoszenia i py­ta­nia pro­simy kie­ro­wać do 2 lipca pod nu­me­rem te­le­fonu
600 780 768.
Liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły do­ty­czące sa­mego Redyku http://www.redykkarpacki.pl/