Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

aktualnosci

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Warsztat

6 lipca odbył się Warsztat "Lecznie biologiczne w chrobie nowotwrowej". 

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

O raku jajnika

25 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie nt raka jajnika na które zaprosziła nas

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Wystawa

W 11 sierpnia w krakowskim Forum Kultury miała miejsce niezwykle poruszająca wystawa zdjęć Agi Szuścik „To się nie zdarza”,  której byliśmy sponsorami

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Biała Sobota w Konsylium

Już 16 czerwca Centrum Medyczne Konsylium oraz Sanitas zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Motoriada Sanocka - relacja

W skrócie 
Pogoda dopisała wyśmienicie. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Motocyklistów Sanockich

więcej

Motoriada Sanocka 2017

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w imprezie „Motoriada sanocka 2017”, która będzie nie tylko

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Romski Mikołaj - współpraca Sanitasu

( 9 grudnia 2016r. Osada Romska - Podskalka).

Chciało by się zacząć … za górami, za lasami…
Kiedy orszak Świętego Mikołaja zbliżał się do celu, w oddali widoczne były światła i słychać było dziecięcy głos krzyczący „Mikulasz, Mikulasz”…

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Dydnia Dzien Kobiet

9 marca na zaproszenie Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.

więcej

Pozytywna Grupa Wsparcia

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS

Serdecznie zaprasza na spotkania w ramach

„ROZMOWY BEZ TABU” – Pozytywna Grupa Wsparcia

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Gwiazdka Noworoczna

„Noworoczna Gwiazdka” za nami. Jak co roku skromnie odwiedzamy pacjentki oddziałów w

więcej
więcej
mikolaj brzozow
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Akcja Dla Zdrowia i Urody

5 grudnia odbyła się Akcja „Dla Zdrowia i Urody”,  zorganizowana przy współpracy z Sanockim Szpitalem.

więcej
dziś świadomi jutro zdrowi
więcej
więcej
pet Brzozów
więcej
więcej
więcej
Medal
więcej

Bieszczadzka przygoda relacja

Dobiegła końca „Bieszczadzka Przygoda dla dzieci” zorganizowana przez naszą Stowarzyszenie SANITAS oraz Akademię Piłkarską.

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Piękna w chorobie - Brzozów 2015

11 marca 2015r. z oka­zji Dnia Kobiet od­bę­dzie się akcja "Piękna w chorobie", zor­ga­ni­zo­wana dla pa­cjen­tek od­dzia­łów on­ko­lo­gicz­nych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Bronisława Markiewicza w Brzozowie.

więcej
więcej

przyjazna poczekalnia

„Przyjazna Poczekalnia”- skromne zadanie wykonane :-)
 17 lutego późnym popołudniem, jedna z większych i najbardziej obleganych przez pacjentów

więcej
więcej
więcej
więcej

Poznań - Mikołajkowa Niezapominajka

Poznań – zakończenie Akcji „Mikołajkowa Niezapominajka”.

22 grudnia, tuż przed Świętami, podczas porannej wizyty,  pacjentki Kliniki Ginekologii

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
poradnia
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

8 maja - Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

Sanok obchodzi Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

8 maja br. z inicjatywy organizacji pacjentów, m.in. Stowarzyszenia Sanitas z Sanoka, po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika. Celem akcji jest podniesienie

więcej
Gala finałowa

Dwie nagrody dla Sanitas

Gala Finałowa Plebiscytu „Rak to się leczy”. Dwie nominacje dla SANITAS i dwie nagrody za drugie miejsca w kategoriach:

więcej

Pracownia PET w Brzozowie

Pracownia PET w Brzozowie — otwarcie, 28.03.2014

Szpital w Brzozowie jest pierw­szym na Podkarpaciu ośrod­kiem on­ko­lo­gicz­nym, w któ­rym uru­cho­miono pra­cow­nię to­mo­gra­fii emi­syj­nej. Pozytonowa to­mo­gra­fia emi­syjna (w skró­cie PET) po­zwala na wcze­sne wy­kry­wa­nie zmian nowotworowych.

więcej

Konferencja Teraz Kobiety, Przeworsk

W dniu 23 marca w sali ki­no­wej w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku od­była się III kon­fe­ren­cją pt. „Teraz Kobiety”. Organizatorem było  Stowarzyszenie „Razem dla Podkarpacia”,  part­ne­rami: Stowarzyszenie „TERAZ KOBIETY!”,

więcej

Portrety kobiety, Sanok, 15 marca

Konferencja „Portrety ko­biety”, czyli pra­wie wszystko o ko­bie­tach. Sanok, 15 marca– relacja

Spotkanie za­wie­rało II pa­nele dys­ku­syjne. Konferencję po­pro­wa­dziły Grażyna Borek –Prezes Powiatowych Struktur PSL oraz Magdalena Gajewska

więcej
więcej
więcej

Dla Nich-bezplatny poradnik

Jeszcze je­den po­rad­nik w ra­mach kam­pa­nii Dla Niej Możemy Więcej,  bez­płat­nie do ścią­gnię­cia tu­taj www.dlaniejmozemywiecej.pl  - z pew­no­ścią bę­dzie nie­oce­nio­nym wspar­ciem pod­czas cho­roby bli­skiej Ci osoby. Zachęcamy do od­wie­dzin strony.

więcej
więcej
więcej

Zadbaj o profilaktykę - salve medica

Jeśli cho­dzi o ba­da­nia pro­fi­lak­tyczne (mam­mo­gra­fię) Salve Medica jest jed­nym z naj­więk­szych w Polsce świad­cze­nio­daw­ców w tym za­kre­sie.

więcej

Płodność a choroba nowotworowa - salve medica

Badania po­ka­zują, że co 100 osoba cho­ru­jąca na no­wo­twór jest w wieku roz­rod­czym. Leczenie che­mio­te­ra­pią i ra­dio­te­ra­pią nisz­czy u 99% tych osób plem­niki i ko­mórki jajowe.

więcej

Poradnik “Dla niej” już do ściągnięcia bezpłatnie.

W ra­mach ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej “Dla niej mo­żemy wię­cej” są już do ścią­gnię­cia bez­płatne po­rad­niki dla ko­biet cho­rych na no­wo­twory strefy in­tym­nej. Gorąco za­chę­camy do obej­rze­nia i ścią­gnię­cia.

więcej
więcej

Mikołaj w Rzeszowie i Sanoku

Naszą ostat­nią wi­zytą była obec­ność w Podkarpackim   Hospicjum Dziecięcym w Rzeszowie, Centrum Onkologicznym w Rzeszowie oraz Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku.

więcej

Na zakończenie Akcja Mikołajkowa w Poznaniu i Sanoku

Jak co roku i do Poznańskiej Kliniki za­wi­tał Święty Mikołaj, któ­rego re­pre­zen­to­wał Profesor Stefan Sajdak, i jak zwy­kle uśmiech­nięta i pełna ener­gii dr Małgosia Piskorz Szymendera – na­sza pani Oddziałowa, oraz po­zo­stali człon­ko­wie ze­społu Kliniki.

więcej

Fotorelacja z konferencji “Kobieta sukcesu na wsi”

Konferencja skła­dała się z dwóch czę­ści. W I czę­ści przed­sta­wiono trzy  pre­lek­cje do­ty­czące sy­tu­acji współ­cze­snych ko­biet w róż­nych sy­tu­acjach życio­wych. W II czę­ści od­był się pa­nel dys­ku­syjny “Współczesna ko­bieta, czyli jaka?”.

więcej
więcej
więcej
więcej

Asystentki Świętego Mikołaja na onkologii w Brzozowie

Nasze dwie­dziny, były mi­łym za­sko­cze­niem dla pa­cjen­tów, spra­wiły im wiele ra­do­ści, wpro­wa­dziły w do­bry na­strój, nie obyło się bez wzru­szeń i wdzięcz­no­ści za tak cie­płe chwile w ten po­nury dzień.

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Relacja z wycieczki Bieszczadzka przygoda

7 lipca w Nowym Łupko­wie od­była się wy­cieczka dla dzieci zor­ga­ni­zo­wana przez Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS i  od­była się dzięki wspar­ciu Firmy NEOBUS.

więcej

Bieszczadzka Przygoda - bezpłatna wycieczka dla dzieci 7 lipca 2013 r.

„Bieszczadzka Przygoda” Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami no­wo­two­ro­wymi SANITAS z wielką ra­do­ścią za­pra­sza wszyst­kie dzieci w wieku 8–12 lat na bez­płatną jed­no­dniową wy­cieczkę do Łupkowa, która od­bę­dzie się w nie­dzielę 7 lipca 2013 roku.

więcej
więcej

Biała sobota dla mamy i dziecka - podsumowanie

W mi­nioną so­botę w sa­noc­kim szpi­talu, od­była się Akcja dla zdro­wia „Biała so­bota dla mamy i dziecka”, którą na­sze Stowarzyszenie zor­ga­ni­zo­wało przy współ­pracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku.

więcej
więcej
więcej
więcej

Spotkanie ze studentami PWSZ w Sanoku

5 kwiet­nia 2013r. od­było sie spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli Sanitas ze stu­den­tami Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

więcej
więcej

Życzenia Wielkanocne !!!

Wszystkim na­szym Przyjaciołom życzymy Zdrowych i po­god­nych Świąt Wielkanocnych, wy­peł­nio­nych na­dzieją bu­du­ją­cej się do życia wio­sny i wiarą w sens życia.

więcej
więcej
więcej

Niespodzianka dla poznańskich pacjentek

Z Okazji Dnia Kobiet pod­czas po­ran­nej wi­zyty na od­dzia­łach Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwesytetu Medycznego w Poznaniu, pa­cjentki po­wi­tała miła nie­spo­dzianka.

więcej

“Piękna w chorobie” za nami :-)

8 marca 2013 roku mia­ły­śmy po raz ko­lejny przy­jem­ność za­pro­sić ko­biety, które ze­tknęły się z cho­robą no­wo­two­rową, a zwłasz­cza Pacjentki Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, na wy­jąt­kowy Dzień Kobiet.

więcej

Niecodzienny Dzień Kobiet

Serdecznie za­pra­szamy wszyst­kie Panie, które zo­stały do­tknięte cho­robą no­wo­two­rową, bądź ze­tknęły się z nią wśród naj­bliż­szych na wy­jąt­kowy Dzień Kobiet, który od­bę­dzie się 8 marca w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie.

więcej

Baby są jakieś inne - konferencja w Sanoku

“Baby są ja­kieś inne…”
4 marca 2013 roku uczest­ni­czy­ły­śmy w kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Stowarzyszenie „Teraz Kobiety” o wy­mow­nym ty­tule: „Baby są ja­kieś inne…”.

więcej

Spotkanie inauguracyjne Grupy Wsparcia za nami

12 lu­tego 2013r., roz­po­częło się pierw­sze, wyczekiwane,spotkanie w ra­mach Grupy Wsparcia. Spotkanie to, od­było się w przy­ja­znej i mi­łej at­mos­fe­rze w trak­cie któ­rego, uczest­nicy wy­ka­zali się dużą dawką do­brego humoru.

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Mikołajkowa Niezapominajka 2012 - Czas zacząć.

Rozpoczynamy ko­lejny rok Akcji “Mikołajkowa Niezapominajka”, pod­czas któ­rej ob­da­ru­jemy upo­min­kami pa­cjen­tów wal­czą­cych z ra­kiem, któ­rzy okres Świąt Bożego Narodzenia nie mogą spę­dzić w swo­ich do­mach z bli­skimi.

więcej

Wyjątkowo udane szkolenie “NIE-nowotworom u dzieci” za nami

W so­botę 24 li­sto­pada br. w Sanoku od­było się szko­le­nie dla le­ka­rzy pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej z za­kresu dia­gno­styki, le­cze­nia i po­mocy dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową za­ty­tu­ło­wane: „NIE-nowotworom u dzieci”. 

więcej
więcej

Sanitas dla wolontariuszy, Zboiska 06.10.2012 r

W ra­mach na­szych pro­gra­mów „Dla sie­bie i bli­skich” oraz „Dziś świa­domi, ju­tro zdrowi” prze­pro­wa­dzi­li­śmy pre­lek­cję dla wo­lon­ta­riu­szy, która od­była się w ośrodku Caritasu Archidiecezji Przemyskiej w Zboiskach.

więcej
więcej
więcej

III Forum Karpackie za nami - relacja

W dniach 27–29 lipca 2012r. Stowarzyszenie SANITAS uczest­ni­czyło w III Forum Karpackim „Na Wołoskim Szlaku”, które od­było się w Rajczy koło  Żywca.

więcej
więcej
więcej

Zrób sobie ZDROWY prezent z Okazji Dnia Ojca - RELACJA!

Dnia 23 czerwca 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku od­była się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna z oka­zji Dnia Ojca or­ga­ni­zo­wana przez Szpital Specjalistyczny w Sanoku oraz Nasze Stowarzyszenie.

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

“Sobota z ultrasonografią +” 24.03.2012 - Relacja

24 marca 2012 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku od­była się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna „Sobota z ul­tra­so­no­gra­fią +”, zor­ga­ni­zo­wana przez SPZOZ w Sanoku, Stowarzyszenie SANITAS i  „Sanocką Fundację Ochrony Zdrowia”.

więcej

“Sobota z ultrasonografia +” 24 marca 2012 r.

Dnia 24 marca 2012 r. w godz. 9.00–14.00 od­bę­dzie się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna „Sobota z ul­tra­so­no­gra­fią +”, któ­rej or­ga­ni­za­to­rem jest SPZOZ w Sanoku, „Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia” i Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”.

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej

Gwiazdka Noworoczna na onkologii w Brzozowie

Z oka­zji Nowego Roku 2012, na od­dzia­łach on­ko­lo­gicz­nych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie roz­da­ły­śmy drobne upo­minki dla pacjentek. 

więcej
Mikołajkowa Niezapominajka-Poznań

Mikołajkowa niezapominajka-Poznań

Dnia 22 grud­nia, dzięki współ­pracy i po­mocy Zespołu Medycznego Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu, pa­czuszki „Mikołajkowej Niezapominajki” tra­fiły do tam­tej­szych pa­cjen­tek. Tym ra­zem, ku ucie­sze ob­da­ro­wy­wa­nych ko­biet, w rolę Mikołajów wcie­lili się: Prof. dr hab. Stefan Sajdak oraz prof. Witold Kędzia. 

więcej
więcej
Forum_Koalicjantow_RSM_1
więcej
więcej
więcej
więcej

Historia Elżbiety Więckowskiej

Rok 1981 oka­zał się zna­czący nie tylko w hi­sto­rii Polski ale rów­nież dla mnie — ko­biety, matki, żony — był ro­kiem prze­ło­mo­wym.

więcej

Maciej

Siemka,
Moim zda­niem każdy prze­żyty dzień jest cu­dem, nie tylko dla osób do­świad­czo­nych cho­robą no­wo­two­rową ale dla wszyst­kich. Przecież można zgi­nąć w  wy­padku czy za­cho­ro­wać na dużo po­waż­niej­sze scho­rze­nie. 

więcej

Ruszył cykl „Magiczny Cylinder”

SANOK. W mi­nioną so­botę (3 bm.)  ru­szył cykl „Magiczny Cylinder” w ra­mach któ­rego od­była się pierw­sza wy­cieczka pt. „Magiczna Wyprawa” zor­ga­ni­zo­wana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”.

więcej

Magiczna wyprawa

Planujemy or­ga­ni­za­cję jed­no­dnio­wej wy­cieczki w Bieszczady z cy­klu „MAGICZNA WYPRAWA”

więcej

II Forum Promocji Zdrowia Kobiet

31 maja 2011r. Stowarzyszenie „Sanitas” uczest­ni­czyło w II Forum Promocji Zdrowia Kobiet , które od­było się w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

więcej
więcej