Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

25 maja “Biała sobota dla mamy i dziecka”

Już 25 maja 2013r. za­pra­szamy wszyst­kie ko­biety oraz mamy z dziećmi na bez­płatne ba­da­nia profilaktyczne.

 

Akcja „BIAŁA SOBOTA DLA MAMY I DZIECKA” skie­ro­wana jest do wszyst­kich ko­biet, w każ­dym wieku.  Adresatki Akcji to rów­nież przy­szłe oraz młode mamy.  Na ba­da­nia za­pra­szamy rów­nież mamy z dziećmi.  Uczestnicy z oko­lic Sanoka, Bieszczadów i nie tylko.  Skierowana jest dla wszyst­kich ko­biet, które za­bie­gane w co­dzien­nym życiu nie mają czasu na sta­nie w dłu­gich ko­lej­kach, cze­ka­nie na od­le­gły ter­min ba­da­nia. Dla tych, które nie mogą po­zwo­lić so­bie na wolne w pracy czy dla tych, które nie mają moż­li­wo­ści po­zo­sta­wić swo­ich dzieci pod inna opieką.

Miła i przy­ja­zna at­mos­fera z pew­no­ścią sprawi, że dla każ­dego dziecka wspo­mnie­nia wi­zyty w ga­bi­ne­tach le­kar­skich będą przy­jem­niej­sze.
Termin Akcji nie jest przy­pad­kowy. Oprócz Dnia Mamy oraz zbli­ża­ją­cej się daty Dnia Dziecka, 25 maja roz­po­czyna się Europejski Tydzień Walki z Rakiem.