Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

24 maja 2012 r, Debata „Zdrowa kobieta - silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza”, Relacja

SANITAS uczest­ni­czyło w Debacie „Zdrowa ko­bieta — silna Polska. Bądź dla sie­bie naj­waż­niej­sza”, która miała miej­sce w Sali Kolumnowej SejmuRP dnia 24 maja 2012r.

 

Debata zor­ga­ni­zo­wana przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz Parlamentarną

Grupę Kobiet.
Wydarzenie od­było się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz, oraz Wicemarszałek Senatu, Pani Marii Pańczyk-Pozdziej.

W Debacie uczest­ni­czył Wiceminister zdro­wia Aleksander Sopliński, par­la­men­ta­rzy­ści, po­li­tycy, au­to­ry­tety me­dyczne i znane Polki.

Spotkanie mialo na celu zró­ce­nie uwagi na rolę ko­biety we współ­cze­snym świe­cie oraz zna­cze­nie pro­fil­ka­tyki zdro­wot­nej ko­biet i ich rodzin.

W spo­tka­niu uczest­ni­czyło liczne or­ga­ni­za­cje zaj­mu­jące się pro­fi­lak­tyką zdro­wotną, sa­mo­rządy i in­sty­tu­cje Państwowe.

Więcej na:
http://koalicjarsm.pl/aktualnosci-zdrowa-kobieta-silna-polska.-badz-dla-siebie-najwazniejsza-relacja-z-debaty-o-zdrowiu-kobiet-51.html

  • zdrowa_kobieta_4.jpg
  • zdrowa_kobieta_3.jpg
  • zdrowa_kobieta_5.jpg
  • Zdrowa_Kobieta_2.jpg