Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

 • Jestem przy Tobie
 • Dla niej. Możemy więcej
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • RAK TO SIĘ LECZY!
 • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
 • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

23 maja - odbyło się II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych, SANITAS laureatem na najlepszą inicjatywę działań Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem

23 maja 2013r. od­było się II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych „Rok 2013-rokiem zmian w pol­skiej on­ko­lo­gii”.

 

Nasze Stowarzyszenie jest człon­kiem PKOPO. Spotkanie po­pro­wa­dziła red. Iwona Schymalla. Podczas spo­tka­nia zo­stały omó­wione bar­dzo zna­czące aspekty w pol­skiej onkologii.

Tematami były m.in.:
– Czas na onkologię-wspólna sprawa
– Zagubienie pa­cjenta w sys­te­mie – opty­malna or­ga­ni­za­cja opieki on­ko­lo­gicz­nej
– Poprawa stan­dar­dów le­cze­nia po­ope­ra­cyj­nego i sko­ja­rzo­nego no­wo­two­rów
– Co za­miast che­mio­te­ra­pii nie­stan­dar­do­wej
– Jakość życia w cho­ro­bie nowotworowej

Gośćmi oraz pre­le­gen­tami byli m.in.
– prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego  Towarzystwa Onkologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
– Tomasz Filarski, Prezes Stowarzyszenia Unicorn, Rzecznik Praw Pacjenta Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
– dr n. med. Dariusz Godlewski, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
– dr n. med. Adam Koziernikiewicz, eks­pert ds. ochrony zdro­wia
– dr. Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazar­skiego
Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” wi­ce­pre­zes PKOPO
Paulina Kieszkowska-Knapik, współ­za­ło­ży­cielka Fundacji Lege Pharmaciae, kan­ce­la­ria Baker&McKenzie
– dr n. med. Mariola Kosowicz, Kierownik Poradni  Przychoonkologii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowska-Curie w Warszawie

Jednym z punk­tów II Forum było roz­strzy­gnię­cie kon­kursu Europejski Tydzień Walki z Rakiem w Polsce –przy­kłady i moż­li­wo­ści dzia­łań lo­kal­nych. Miło nam po­in­for­mo­wać że na­sza Akcja „Biała so­bota dla mamy i dziecka” zna­la­zła się wśród wy­róż­nio­nych lau­re­atów kon­kursu.

 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg