Zrób sobie ZDROWY prezent z Okazji Dnia Ojca – RELACJA!

 

Dnia 23 czerwca 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku od­była się pro­fi­lak­tyczna ak­cja zdro­wotna z oka­zji Dnia Ojca or­ga­ni­zo­wana przez Szpital Specjalistyczny w Sanoku oraz Nasze Stowarzyszenie.

 

 

Podczas ak­cji bez­płat­nie wykonano:

–122 ba­da­nia PSA,

–101 ozna­czeń cu­kru we krwi,

–37 ba­dań EKG,

–80 po­mia­rów ci­śnie­nia tęt­ni­czego krwi,

–30 USG układu moczowego,

–32 USG na­rzą­dów jamy brzusznej,

–27 USG-Dopplera tęt­nic szyjnych,

–15 echo serca.

 

Najmłodszy prze­ba­dany Pacjent miał 34 lata, a naj­star­szy 82 lata

 

Wśród przy­by­łych Panów zo­stały roz­lo­so­wane nie­spo­dzianki przy­go­to­wane przezSANITAS, które umi­liły czas ocze­ki­wa­nia na ba­da­nie.  Atmosfera wśród licz­nej grupy przy­by­łych Panów była bar­dzo po­zy­tywna, a wiele  gło­sów po­chwał za or­ga­ni­za­cję i po­dzię­ko­wań prze­ko­nują nas, że warto or­ga­ni­zo­wać tego typu ak­cje jak naj­czę­ściej. Jesteśmy szczę­śliwi, że po raz ko­lejny mo­gli­śmy współ­pra­co­wać z Sanockim Szpitalem na rzecz sze­rze­nia pro­fi­lak­tyki zdrowotnej.

 

Dołożymy wszel­kich sta­rań, aby tego typu ak­cje zo­stały prze­pro­wa­dzone jesz­cze nie raz.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio