Zapraszamy lekarzy pierwszego kontaktu na szkolenie NIE nowotworom u dzieci

24 li­sto­pada 2012r.  w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, godz  9:00 od­bę­dzie się szko­le­nie, skie­ro­wane dla le­ka­rzy pierw­szego kon­taktu “NIE no­wo­two­rom u dzieci”.

 

 

Organizatorami są: Fundacja Ronalda McDonalda,  Burmistrz Miasta Sanoka oraz StowarzyszenieSANITAS. Zapisy do 16 li­sto­pada 2012 pod nr tel. 888 654 925.

 

Liczba uczest­ni­ków ogra­ni­czona. UDZIAŁ BEZPŁATNY.
Pełny ca­te­ring oraz dwie te­ma­tyczne pu­bli­ka­cje. Certyfikat 12pkt.

Szkolenia pro­wa­dzi do­świad­czony ze­spół  on­ko­lo­gów dzie­cię­cych pod kie­row­nic­twem prof. Jerzego Kowalczyka, kra­jo­wego  kon­sul­tanta ds. he­ma­to­lo­gii
i on­ko­lo­gii dzie­cię­cej i kie­row­nika Kliniki Hematologii  i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie.

 

Każdego roku w Polsce dia­gno­zuje się około 1300 no­wych przy­pad­ków cho­rób owo­two­ro­wych  u dzieci. Niestety naj­czę­ściej cho­roba jest już w sta­dium za­awan­so­wa­nym. Dzieje się tak mię­dzy in­nymi dla­tego, że jej symp­tomy u dzieci są czę­sto mało cha­rak­te­ry­styczne i po­zor­nie nie­groźne.
Właściwa dia­gnoza i roz­po­czę­cie le­cze­nia w ośrodku spe­cja­li­stycz­nym na wcze­snym eta­pie cho­roby istot­nie zwięk­sza szanse na szybki po­wrót dziecka do zdro­wia a także ogra­ni­cza jego cier­pie­nia oraz skutki uboczne te­ra­pii. (www.frm.org.pl)

 

“W Polsce wiemy, jak sku­tecz­nie le­czyć cho­roby no­wo­two­rowe u dzieci, mamy wy­spe­cja­li­zo­wane ośrodki. Problem po­lega na tym, że przy tej sa­mej wie­dzy, me­to­dach i le­kach wy­niki le­cze­nia w kraju są ge­ne­ral­nie gor­sze od uzy­ski­wa­nych w Europie Zachodniej. To efekt tego, że w Polsce nie­stety duża część dzieci tra­fia do spe­cja­li­stycz­nych pla­có­wek me­dycz­nych już w za­awan­so­wa­nych sta­diach cho­roby no­wo­two­ro­wej” — po­wie­dział prof. Kowalczyk. “Chodzi o to, żeby każdy le­karz, zwłasz­cza pierw­szego kon­taktu, za­cho­wy­wał czuj­ność ba­da­jąc ma­łego pa­cjenta, bo­wiem w swo­jej ka­rie­rze me­dycz­nej za­wsze może się ze­tknąć z dziec­kiem cho­rym na no­wo­twór. Większość opóź­nień w kie­ro­wa­niu dzieci na le­cze­nie zwią­zana jest nie­stety z nie­do­kład­nym ba­da­niem.
Organizując tego typu szko­le­nia, chcemy na to szcze­gól­nie zwró­cić uwagę”.(www.frm.org.pl)

 

Liczymy że Państwa udział w szko­le­niu za­owo­cuje zmniej­sze­niem liczby dzieci,  u któ­rych cho­robę no­wo­two­rową wy­kryto zbyt późno.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio