Zadbaj o profilaktykę – salve medica

 

Jeśli cho­dzi o ba­da­nia pro­fi­lak­tyczne (mam­mo­gra­fię) Salve Medica jest jed­nym z naj­więk­szych w Polsce świad­cze­nio­daw­ców w tym za­kre­sie.

 

 

Z uwagi na to, że zgła­szal­ność ko­biet na tego typu ba­da­nia wciąż jest ni­ska, “ro­bimy wszystko co w na­szej mocny, aby pro­pa­go­wać Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i pod­nieść fre­kwen­cję.  A przede wszyst­kim chcemyzwró­cić in­nym uwagę na ten ważny pro­blem, ja­kim jest rak piersi.

 

O pro­fi­lak­tyce w obec­nym cza­sie mówi się wię­cej, ale gdzie można sko­rzy­stać z bez­płat­nych ba­dań mam­mo­gra­ficz­nych, już niekoniecznie.

 

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio