Wysoka frekwencja podczas spotkania nt. żywienia w chorobie nowotworowej

 

Bardzo liczna grupa za­in­te­re­so­wa­nych osób poj­awiła się na spo­tka­niu te­ma­tycz­nym w ra­mach Grupy wspar­cia “Rozmowy bez tabu”.

 

 

Głównym te­ma­tem było pra­wi­dło­wie żywie­nie w cho­ro­bach no­wo­two­ro­wych. Obecne były za­równo osoby zma­ga­jące się z cho­robą, które mają już za sobą walkę z nią oraz bli­scy osób cho­rych.

 

Gościliśy Panią Patrycję Niemiec-Stasicką, spe­cja­li­stę ds żywie­nia, die­te­tyk oraz Panią Kingę Midzio-psycholog. Podczas spo­tka­nia wy­wią­zały się owocne dys­ku­sje i liczne py­ta­nia do na­szych Gości. Z pew­no­ścią każda osoba otrzy­mała od­po­wiedź na wiele nur­tu­ją­cych py­tań, zwią­za­nych z te­ma­tem żywie­nia. Na za­koń­cze­nie mi­łym ak­cen­tem była re­lak­sa­cja prze­pro­wa­dzona przez Panią Kingę, która po­zwo­liła na pełne roz­luź­nie­nie i wew­nętrzne uko­je­nie przy­by­łych  uczest­ni­ków.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio