Wyjątkowo udane szkolenie “NIE-nowotworom u dzieci” za nami

 

W so­botę 24 li­sto­pada br. w Sanoku od­było się szko­le­nie dla le­ka­rzy pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej z za­kresu dia­gno­styki, le­cze­nia i po­mocy dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową za­ty­tu­ło­wane: „NIE-nowotworom u dzieci”. 

 

 

Spotkanie  zo­stało zor­ga­ni­zo­wane przez Fundację Ronalda McDonalda, Burmistrza Miasta Sanoka i Stowarzyszenie SANITAS.

 

W szko­le­niu uczest­ni­czyło 28 le­ka­rzy, któ­rzy spo­tkali się z wy­bit­nym he­ma­to­lo­giem, on­ko­lo­giem,  prof. Jerzym R. Kowalczykiem  oraz ze­spo­łem do­świad­czo­nych  on­ko­lo­gówUM  w Lublinie: dr hab. Marzeną Samardakiewicz,  dr n. med. Krzysztofem  Kąskim, dr n. med. Marią Stefaniak, dr n. med. Anną Jamroz– Wiśniewską.
Było to pierw­sze tego typu szko­le­nie na Podkarpaciu i wy­jąt­kowo udane. Zainteresowanie oraz efek­tyw­ność szko­le­nia prze­szła na­sze ocze­ki­wa­nia. Uczestniczący w nim le­ka­rze nie kryli za­do­wo­le­nia i ogrom­nej war­to­ści wie­dzy, do­star­czo­nej pod­czas spo­tka­nia, pro­wa­dzo­nego przez wy­bit­nego on­ko­loga, prof. Jerzego R. Kowalczyka – kra­jo­wego kon­sul­tanta ds. he­ma­to­lo­gii i on­ko­lo­gii dzie­cię­cej i kie­row­nika Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie wraz z ze­spo­łem do­świad­czo­nych on­ko­lo­gów.
Dla nas, or­ga­ni­za­to­rów, szko­le­nie to było do­wo­dem, że po­trze­bu­jemy tu­taj, na miej­scu wię­cej ta­kich spo­tkań aby le­ka­rze chcący w nich uczest­ni­czyć, nie mu­sieli da­leko wy­jeż­dżać by się na­dal roz­wi­jać z zdo­by­wać now­sza wie­dzę.  Co dla nas oraz le­ka­rzy jest ważne.
Poruszane były ważne te­maty jak:
– Wczesne ob­jawy i dia­gno­styka no­wo­two­rów OUN
– Wczesne ob­jawy bia­ła­czek u dzieci
– Wczesne ob­jawy i dia­gno­styka no­wo­two­rów li­tych u dzieci
– Powiększenie wę­złów chłon­nych
– Centralne doj­ścia żylne – za­sady po­stę­po­wa­nia
– Psychologiczne aspekty roz­po­zna­nia cho­roby no­wo­two­ro­wej u dzieci –in­for­mo­wa­nie  o cho­ro­bie
– Problemy psy­cho­lo­giczne dzieci w trak­cie i po le­cze­niu cho­roby no­wo­two­ro­wej
– Współpraca le­ka­rza ro­dzin­nego z ośrod­kiem spe­cja­li­stycz­nym w le­cze­niu dziecka cho­rego na no­wo­twór
– Problemy edu­ka­cyjne dzieci z cho­robą nowotworową

 

Cieszymy się i je­ste­śmy dumni z le­ka­rzy uczest­ni­czą­cych w spo­tka­niu, że mimo wol­nego dnia po­świę­cili swój czas, by uczest­ni­cząc w nim i roz­wi­jać swoją wie­dzę.
Jest to do­wód Ich wraż­li­wo­ści, służby dru­giemu czło­wie­kowi oraz tro­ski o zdro­wie i życie ma­łego pa­cjenta.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio