“Weekend dla zdrowia” w Stalowej Woli za nami

 

13–14 lipca 2013r., w Stalowej Woli od­był się „Weekend dla Zdrowia”, któ­rego or­ga­ni­za­to­rem było Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

 

 

Było to pierw­sze tego typu wy­da­rze­nie w tym mie­ście. Za ini­cja­tywę chwa­limy Przedstawicieli w/w Starostwa.

 

Cieszymy się, że zo­sta­li­śmy za­pro­szeni na tę ak­cję, by zwięk­szać świa­do­mość na te­mat pro­fi­lak­tyki cho­rób no­wo­two­ro­wych, jak rów­nież w imie­niu Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, prze­strze­gać i prze­ka­zać wie­dzę do­ty­czącą re­gu­lar­nego oraz pra­wi­dło­wego wy­ko­ny­wa­nia ba­da­nia cy­to­lo­gicz­nego.

 

www.stalowemiasto.pl :  14 lipca pod­czas dru­giego dnia „Weekendu dla zdro­wia” Plac Piłsudskiego za­mie­nił się w miej­sce pełne ru­chu, roz­mów o pro­fi­lak­tyce, do­brej za­ba­wie. Pojawiły się sto­iska pro­mu­jące zdrowy styl życia. Można było sko­rzy­stać z bez­płat­nych ba­dań, na­uczyć się jak udzie­lać pierw­szej po­mocy, sko­rzy­stać z po­rad le­ka­rzy oraz spe­cja­li­stów. Można było rów­nież skosz­to­wać zdro­wej żyw­no­ści przy­go­to­wa­nej m. in. przez Zespół Szkół nr 3 w Stalowej Woli. Pojawiło się wielu przed­sta­wi­cieli róż­nych sto­wa­rzy­szeń m.in. Stowarzyszenia SANITAS, Polskiej Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków– Koło Stalowa Wola, Stowarzyszenia Dobro Powraca, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Fundacji DKMS, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, MONAR-u czy WATSU.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio