Spotkanie ze studentami PWSZ w Sanoku

 

5 kwiet­nia 2013r. od­było sie spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli Sanitas ze stu­den­tami Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Spotkanie na­wią­zy­wało do pod­pi­sa­nego Porozumienia o współ­pracy po­mię­dzy Stowarzyszeniem a Uczelnią.

 

Mieliśmy oka­zję aby za­pre­zen­to­wać stu­den­tom na­sze pro­gramy i cele ja­kimi się kie­ru­jemy pod­czas dzia­łań. Zaprosiliśmy rów­nież mło­dzież do współ­pracy, za­równo w ra­mach Porozumienia jak rów­nież in­dy­wi­du­al­nie. Kilka osób wy­ka­zało się od­wagą, we­wnętrzną wraż­li­wo­ścią chcąc za­si­lić sze­regi tych, dla któ­rych do­bro i ra­dość oraz po­moc i wspar­cie na rzecz dru­giego czło­wieka nie są obojętne.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio