Spotkanie inauguracyjne Grupy Wsparcia za nami

 

12 lu­tego 2013r., roz­po­częło się pierw­sze, wyczekiwane,spotkanie w ra­mach Grupy Wsparcia. Spotkanie to, od­było się w przy­ja­znej i mi­łej at­mos­fe­rze w trak­cie któ­rego, uczest­nicy wy­ka­zali się dużą dawką do­brego humoru.

 

 

Grupa uczest­ni­ków szybko się po­znała i zin­te­gro­wała. Wywiązały się cie­kawe dys­ku­sje, w któ­rych za­an­ga­żo­wani chęt­nie wy­mie­niali się swo­imi po­glą­dami oraz do­świad­cze­niami. Na za­koń­cze­nie psy­cho­log Kinga Midzio przy­go­to­wała od­prę­ża­jącą re­lak­sa­cję.

 

Szeregi grupy za­si­lił rów­nież męż­czy­zna, który szybko się od­na­lazł w to­wa­rzy­stwie ko­biet, wy­ka­zu­jąc się przy tym cier­pli­wo­ścią i od­wagą :-) . Zapraszamy na ko­lejne spo­tka­nia za­równo ko­biety jak i męż­czyzn.
Następne spo­tka­nie od­bę­dzie się 12 marca, godz. 17:00 w na­szej siedzibie.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio