Sanitas o profilaktyce nowotworowej dla wolontariuszy

 

W dniach 4–5 paź­dzier­nika w Zboiskach od­by­wało się szko­le­nie dla wolontariuszy.

 

Mieliśmy przy­jem­ność  prze­ka­zać nie­zbędną wie­dzę do­ty­czącą pro­fi­lak­tyki nowotworowej.

 

Oprócz przy­stęp­nej pre­lek­cji na­szej sa­ni­ta­ski – Lucynki Benedyk, uczest­ni­czy otrzy­mali drobne upominki.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio