SANITAS nagrodzone w dziedzinie społecznej aktywności

 

7 czerwca 2013r. o go­dzi­nie 17:00 pod­czas Uroczystej Gali na­sze Stowarzyszenie ode­brało z rąk Burmistrza Miasta Sanoka na­grodę w dzie­dzi­nie spo­łecz­nej ak­tyw­no­ści na rzecz miasta.

 

 

Już sama świa­do­mość prze­by­wa­nia w tak do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie była dla nas wyróżnieniem.

 

Cieszymy się, że na­sze dzia­ła­nia zo­stały za­uwa­żone w tłu­mie tak wielu in­nych, róż­no­rod­nych spraw do­ty­czą­cych na­szej społeczności.

 

Dla nas jest to po­twier­dze­niem,  że te dzia­ła­nia od­bie­rane są po­zy­tyw­nie, nie są obo­jętne i je­ste­śmy po­trzebni innym.

 

Nagroda ta była dla nas nie­spo­dzie­wana, jed­nak z pew­no­ścią do­daje skrzy­deł i sił do po­ko­ny­wa­nia wy­zwań, które wciąż so­bie sta­wiamy w dro­dze do wspar­cia in­nych oraz do walki o zdro­wie a na­wet życie dru­giego człowieka.

 

Skuteczność na­szych dzia­łań wy­nika przede wszyst­kim z po­mocy wielu Darczyńców któ­rzy nam za­ufali oraz ze wspar­cia Mediów.  Wyróżnienie i na­groda zde­cy­do­wa­nie przy­słu­guje rów­nież wszyst­kim tym, któ­rzy nas wspierają.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio