Sanitas gościło w Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie

 

Do Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie za­pro­sił nas ks. Grzegorz Wolan.

 

 

1 marca 2014 po wie­czor­nej mszy świę­tej, mia­ły­śmy oka­zję po­dzie­lić się dzia­ła­niami na­szego Stowarzyszenia a Ania Nowakowska po wzru­sza­ją­cych fil­mie przed­sta­wia­ją­cym hi­sto­rię jej walki z ra­kiem opo­wie­działa o swoim życiu da­jąc świa­dec­two oraz za­chę­ca­jąc do pro­fi­lak­tyki. Nie obyło się bez łez wzru­szeń, za­równo osób obec­nych na spo­tka­niu jak i nas sa­mych. W każ­dym z nas jest siła któ­rej jesz­cze nie znamy, wola walki, którą można wy­grać. Podczas cho­roby wiara czyni cuda a na­dzieja umiera ostatnia.

 

Dziękujemy bar­dzo wszyst­kim obec­nym na spo­tka­niu życząc im dużo zdro­wia, wiary i na­dziei w lep­sze ju­tro. Dla ks. Grzegorza Wolana oraz ks. Mieczysława Mleczki-Proboszcza Parafii, skła­damy po­dzię­ko­wa­nia za za­pro­sze­nie i życzymy wszyst­kiego do­brego.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio