Ruszyła Ogólnopolska Kampania na Rzecz Chorych z Rakiem Nerki “Dzień dla Zdrowia”

 

W so­botę 13 i 20 paź­dzier­nika 2012 br. w 10 wo­je­wódz­twach jed­no­cze­śnie od­bę­dzie się „Dzień dla zdro­wia” pod­czas któ­rego pa­cjenci po ne­frek­to­mii z po­wodu raka nerki będą mo­gli bez­płat­nie wy­ko­nać ba­da­nia kon­tro­lne oraz skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą.

 

 

Organizatorem Akcji jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie. Więcej na stro­nie http://www.dziendlazdrowia.pl/

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio