Ruszyła kampania “Dla niej możemy więcej” której jesteśmy partnerem

 

13 stycz­nia ru­szyła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia edu­ka­cyjna „Dla Niej. Możemy wię­cej”.

 

 

Jej ce­lem jest wspar­cie ko­biet, u któ­rych zdia­gno­zo­wano no­wo­twory strefy in­tym­nej oraz osób z ich naj­bliż­szego oto­cze­nia. Poza aspek­tem in­for­ma­cyj­nym, waż­nym jej ele­men­tem są prak­tyczne po­rady jak za­cho­wy­wać się pod­czas le­cze­nia i w okre­sie re­kon­wa­le­scen­cji. Wskazówki te do­ty­czą nie tylko ko­biet cho­rych, ale też ich mę­żów, dzieci i przy­ja­ciół oraz zwra­cają uwagę na ich ogromną rolę w pro­ce­sie po­wrotu do zdro­wia. Wszystkie te in­for­ma­cje znaj­dują się na stro­nie in­ter­ne­to­wej:www.dlaniejmozemywiecej.pl, do­stępne są tam rów­nież bez­płatne ma­te­riały do po­bra­nia w for­ma­cie PDF.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio