Relacja z wycieczki Bieszczadzka przygoda

 

7 lipca w Nowym Łupko­wie od­była się wy­cieczka dla dzieci zor­ga­ni­zo­wana przez Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS i  od­była się dzięki wspar­ciu Firmy NEOBUS.

 

 

Wyprawa ta była nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zana z od­by­wa­ją­cym się w tym cza­sie Redykiem Karpackim – tra­dy­cyjną wę­drówką pa­ste­rzy z owcami przez te­reny państw kar­pac­kich jak: Rumunia, Ukraina, Polska, Słowacja oraz Czechy. Jest to mię­dzy­na­ro­dowe spo­tka­nie lu­dzi żyją­cych i two­rzą­cych w Karpatach.

 

Dla dzieci była to nie­po­wta­rzalna oka­zja, by do­słow­nie do­tknąć kul­tury i tra­dy­cji te­re­nów górskich.

 

Na miej­scu — na tra­sie prze­mar­szu Redyku, na dzieci cze­kało  wiele atrak­cji, mię­dzy in­nymi spo­tka­nie z pa­ste­rzem i owcami, po­kazy psów ra­tow­ni­czych, prze­jazd wo­zami kon­nymi oraz ognisko.

 

Po ca­ło­dnio­wej wy­pra­wie przy­szedł czas na po­wrót. Dla dzieci były to nie­za­po­mniane prze­ży­cia i wspa­niała at­mos­fera pod­czas roz­po­czy­na­ją­cych się wakacji.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio