Postulaty Organizacji Pacjentów Onkologicznych na rękach Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia, Warszawa 28 maja 2012

 

28 maja or­ga­ni­za­cje pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych w tym Stowarzyszenie SANITAS, zło­żyły swoje po­stu­laty na ręce Prezydenta, Premiera i Ministra Zdrowia.

 

 

W za­łącz­niku pu­bli­ku­jemy ory­gi­nał do­ku­mentu wraz z pod­pi­sami liderów.

 

POSTULATY 12 Organizacji Pacjentow Onkologicznych

(Oryginał do­ku­mentu wraz z pod­pi­sami li­de­rów)

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio